torsdag, oktober 13, 2016

Ett kraftfullt ökat bostadsbyggande behövs i Göteborg

Göteborg behöver en rejäl byggboom, annars riskerar Göteborg bli en stad på dekis. Skriver idag på GT:s debattsida med Ann Catrine Fogelgren och Axel Darvik om hur viktigt det är att bygga ihop staden. Ikväll ska fullmäktige debattera Liberalernas förslag om 150 000 nya bostäder i  Göteborg. Läs gärna mer om vårt förslag och följ debatten direkt!

Rädda assistansen

För drygt 20 år sedan införde Liberalerna rätten till personlig assistans. Det är en av de största frihetsreformerna i svensk historia. Men nu hotas människors frihet när den rödgröna regeringen genomför nedskärningar på LSS. Det är inte acceptabelt. Liberalerna väljer istället att satsa en LSS-miljard för att värna dem som behöver samhällets stöd allra mest.

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag som ska garantera personer med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar goda levnadsvillkor. LSS ger rätt till tio insatser och i Göteborg rör det sig om drygt 3 600 personer som får olika insatser. 230 av dessa har i dag rätt till assistans.

Regeringen har tillsatt en utredning som ska lämna förslag på hur assistansen kan begränsas när det gäller antal användare och / eller antal timmar. Direktiven till utredningen är högst oroväckande, inte minst för många göteborgare och familjer som riskerar att fråntas sin assistans eller få den kraftigt begränsad. Redan i dag har Försäkringskassan direktiv från regeringen om att minska på hjälpen. Vi har redan sett flera fall i Göteborg där bedömningarna har blivit hårdare och där personer har flyttats över från LSS till insatser via socialtjänsten.

Finansminister Magdalena Andersson (S) framhäver gärna att det går bra för svensk ekonomi, men vill ändå skära ned på rätten till personlig assistans. Det skriver jag på GP debatt tillsammans med Bo Anderssen (L). måndag, oktober 03, 2016

Göteborg faller på nytt i Bästa skolkommun

I dag presenterade Lärarförbundet sin årliga ranking, Bästa skolkommun, och Göteborg faller två placeringar till plats 217 (!). Det är inte okej. En stad med ambitioner kan inte vara nöjd med det här resultatet. Det är uppenbart att skolan i Göteborg behöver en nystart och det är hög tid att lyfta skolan såväl organisatoriskt som ekonomiskt. Det är oroande att Göteborgs stad tappar på delområdena lön och avtalspart i rankingen, eftersom det är två områden som är avgörande för att rekrytera nya lärare, behålla de lärare vi redan har och locka tillbaka lärare som lämnat yrket. Kommuner som har satsat på skolan har lyckats vända trender och förbättra sina skolresultat. Om skolan misslyckas, kommer Göteborg att misslyckas. Men om skolan lyckas, kommer Göteborg att lyckas. Därför är det dags att sätta skolan först i Göteborg.

lördag, oktober 01, 2016

Rektor ska vara pedagogisk ledare

Rektorsrollen måste frigöras från politiken och rektorerna ges mandat att vara pedagogiska ledare. Ta bort de lokala målen, ge rektorerna fullt budgetansvar och höj deras lönen. Det är några av de förslag som jag tillsammans med Alliansen skriver om på GP debatt i dag. Rektors arbete är avgörande för en framgångsrik skola.

fredag, september 30, 2016

Krisen i skolan är knappast Jan Björklunds fel

Författarna till debattboken Björklund-effekten – Svartmålningen som blev sann hävdar att krisen i skolan började i och med att Alliansen tog plats i regeringen 2006. De menar att om det fria skolvalet begränsas, men troligen helt avskaffas, om friskolornas vinst förbjuds och om inte lärarlegitimationen införts skulle vi inte ha någon skolkris. Det är en mycket märklig slutsats som saknar faktastöd och rimlighet. Krisen i skolan och kunskapstappet har sitt ursprung i reformer som genomfördes för flera decennier sedan. Det skriver jag på GP debatt tillsammans med Christer Nylander.

torsdag, september 29, 2016

Minska förskolans barngrupper

Redan 2010 lyfte Liberalerna, då Folkpartiet, krav på ett maxtak på förskolans barngrupper. Sedan dess har förskolan byggts ut men Göteborgs kommunala förskolor brottas fortfarande med alldeles för stora barngrupper. Kravet på ett maxtak är lika berättigat nu som för sex år sedan. En förändring måste till. Det skriver jag på GT debatt i dag.

Förra året kom regeringens nya riktmärken. Enligt Skolverket är riktmärket för småbarnavdelningarna (1-3 år) mellan sex till tolv barn. I Göteborg har andelen kommunala småbarnavdelningar med grupper inom riktmärket minskat. Istället har andelen avdelningar med fler småbarn ökat. För de lite äldre barnen (4-5 år) är riktmärket nio till 15 barn. Närmare 70 procent av de kommunala förskoleavdelningarna ligger över riktmärket och den andelen har ökat enligt samma verk. Oasvett om vi jämför med andra storstäder eller riket totalt, så har Göteborg för stora barngrupper.

Forskning från Göteborgs universitet visar att barngruppens storlek har en större betydelse för kvalitén än personaltätheten. I den lokala förskolepolitiska debatten brukar det låta tvärtom. Visst är det så att det finns andra faktorer som ligger till grund för en framgångsrik förskola än enbart barngruppens storlek som staden måste jobba med. Det handlar om kompetens och utbildning hos personalen, om gruppens sammansättning, lokalernas förutsättningar och personaltätheten. Men det går inte att blunda för barngruppernas storlek

tisdag, september 20, 2016

Göteborgs företagsklimat måste bli bättreI dag presenterade Svenskt Näringsliv sin ranking över företagsklimatet i landets kommuner. Göteborg placerar sig på 168:e plats vilket är en bättre placering, men långt ifrån okej. Andra kommuner har nämligen blivit sämre. Det stora raset som har pågått sedan 2009 måste hämtas hem. Vi har fortfarande 98 kommuner som ligger före oss jämfört med stadens placering för sju år sedan.

Rödgrönrosa Göteborg ligger fortfarande hjälplöst efter när det kommer till faktorerna konkurrens från kommunen (250:e plats), service till företag (252:e plats) och kommunpolitikernas attityder till företagande (260:e plats). Här finns det att göra. Det är dags för att bjuda in företagen till samtal.

Utan företagare stannar välfärden, därför är det så viktigt att det finns ett företagsklimat som föder, stimulerar och utvecklar framgångsrika företag, företagare och entreprenör. Det är så vi skapar framtidstro och bygger en hållbar stad.

torsdag, september 01, 2016

Sprututbyte blir verklighet i Göteborg

Under flera år har Liberalerna drivit på och lagt förslag om att ett sprututbytesprogram ska inrättas i Göteborg. Nu blir det äntligen verklighet.

Socialstyrelsen har uppskattat att det finns cirka 8 000 personer som injicerar droger i Sverige. 57 procent av personerna finns i någon av de tre storstadsregionerna, varav ungefär 1 400 i Göteborg och Västra Götalandsregionen.

I dagsläget arbetar staden mot droger genom ett främjande och förebyggande arbete främst i stadsdelarna tillsammans med social resursförvaltning. Staden erbjuder bl a behandling, rådgivning, rehabilitering och boende för vuxna och unga som vill ta sig ur ett missbruk eller som behöver stöd i sin drogfrihet.

Nu kommer det tas ett viktigt steg i det fortsatta arbetet.

Sedan tidigare har Västra Götalandsregionen - i politisk enighet - beslutat att efterhöra stadens intresse för ett sprututbytesprogram. Tyvärr har motståndet varit kompakt vilket försenat införandet flera år eftersom kommunerna har haft veto i frågan. Just nu förbereds ny lagstiftning som innebär att kommunernas veto tas bort. Liberalerna är nu tillsammans med de rödgröna partierna överens om att lämna ett positivt besked till regionen och påbörja förberedelserna med att införa ett sprututbyte i Göteborg. 


Vi är övertygade om att ett program kommer att förhindra att en redan utsatt grupp dessutom drabbas av allvarliga sjukdomar. Missbrukare är ofta personer som inte hörs och som har allra minst frihet. För oss liberaler är det en självklarhet att alla göteborgare garanteras en värdighet och trygghet i att när behovet finns, så finns också stödet där. 

I dag är jag både glad och stolt.