måndag, augusti 15, 2016

Karin Pleijel saknar svar på lärarkrisen

Skolstarten närmar sig med stormsteg och just nu saknas 120 behöriga lärare i Göteborg. På flera skolor får terminsstarten lösas med obehöriga och vikarier även denna höst. Lärarkrisen är ett allvarligt samhällsproblem som måste hanteras och därför är det oroande att Karin Pleijel och hennes rödgröna kollegor saknar svar. 

Ska vi lyckas locka nya studenter till lärarutbildningen, attrahera lärare tillbaka till klassrummet och behålla de lärare vi redan har måste deras kompetens återspeglas i lönekuvertet. Lärarutbildningen behöver samtidigt vässas och söktrycket fortsätta att öka. Lika viktigt är att insatser genomförs för att förbättra arbetsmiljön. 

Kommunaliseringen av skolan var förödande för läraryrket och det finns en stark koppling mellan yrkets dåliga löneutveckling och dess attraktivitet. Vi ser det på flera andra områden, exempelvis när det kommer till lärarnas fortbildning. Det kommer att ta tid att återställa lärarnas löneläge och kräver en långsiktig strategi över såväl mandat- och avtalsperioder. 

Vi kan inte vänta längre med att vidta åtgärder. Ska Göteborg utvecklas som kunskapsstad behöver vi lyfta läraryrket och stärka Göteborgs stad som arbetsgivare. Det är så vi bygger en framgångsrik skola. Nu får det vara slut på snacket – nu behövs verkstad Karin Pleijel.

fredag, juni 17, 2016

Ann-Sofie Hermansson tömmer nu ladorna

Konjunkturen i svensk och göteborgsk ekonomi är god. Trots det så drivs Göteborgs stad med stora strukturella underskott. Det är en allvarlig utveckling. Vi liberaler menar att den ekonomiska politiken måste läggas om. Göteborg behöver en politik som tar ansvar för ekonomin och för skola och omsorgen.

Socialdemokraterna har fullständigt lämnat walk over i den ekonomiska politiken, slagit sönder spargrisen och nallar nu av pengarna. Se mitt anförande från gruppledardebatten.


video

torsdag, juni 16, 2016

Satsa på Göteborgs rektorer

För att lyfta kunskapsresultaten krävs förutom satsningar på lärarna och satsningar på det pedagogiska ledarskapet. Forskning visar att rektorns roll är central. Men i Göteborg jämställs vi rektorer med enhetschefer. Det är en tydlig signal om hur den styrande minoriteten ser på jobbet. Ingen annan grupp är så klämd mellan sitt statliga uppdrag och den kommunala budgeten som rektorerna.

Därför lyfter vi bort alla kommunala mål, vi ger dem makten över budgeten och vi höjer deras löner. Rektors viktiga arbete måste och ska premieras. Det är några av de satsningar som vi gör i årets budget.

Läs mer på GP debatt om vilka satsningar skolan i Göteborg behöver.

torsdag, juni 02, 2016

Hedra Ingrid Segerstedt-Wiberg med staty i Göteborg


Ingrid, en stridbar göteborgare
Den 21 maj 2010 avled journalisten, debattören och socialliberalen Ingrid Segerstedt-Wiberg.
Hon blev nästan 99 år.

Under alla år var hon engagerad i jämställdhetskampen, i flykting- och fredsfrågor. Hon arbetade mot rasism, intolerans, främlingsfientlighet och för mänskliga rättigheter. Under flera år var hon också en av liberalernas främsta riksdagsledamöter.  

Det finns många ord som passar in i beskrivningen av Ingrid som människa och hennes gärning. Det ord som kanske passar bäst är stridbar. För stridbar, det var hon i hela sitt liv - med en vass penna och uppfordrande röst.

Ikväll kommer jag och Ann Catrine Fogelgren för Liberalerna tillsammans med en rad kvinnor i kommunfullmäktige lämna in initiativet. Att resa en staty över Ingrid Segerstedt-Wiberg och hennes minne i centrala Göteborg lagom till jubileumsåret 2021 blir en tydlig symbol för att arbetet för demokrati och mänskliga rättigheter aldrig får avstanna!

Flytta statliga myndigheter till Göteborg


Liberalerna Göteborg vill flytta myndigheter från Stockholm till Göteborg. I Göteborg ser vi en utveckling där många välutbildade flyttar från staden efter sina studier eftersom myndighetsjobben för exempelvis ekonomer, statsvetare och jurister saknas. Det vore ett lyft för Göteborg om vi lyckades behålla och attrahera dessa kompetenser i vår stad.

Nuvarande myndigheter i Göteborg är placerade centralt. Kommande myndigheter bör placeras i andra stadsdelar som Angered, Östra Göteborg eller Västra Hisingen. Myndigheterna borde flyttas till områden där det finns stadsliv men saknas arbetsplatser.
Fördelarna med det är att man får mer ”dagsliv” i dessa områden genom att tillföra arbetsplatser, dessutom kan det bli en positiv synlig kraft att man satsar på området och att man kan sänka sina lokalkostnader men bibehålla korta pendlingsavstånd för anställda.

Civilminister Ardalan Shekarabi (S) säger i dag till DN att han lovar att peka ut flera statliga verk som ska flyttas från Stockholm. Det är välkommet. Ett antal av dessa borde lokaliseras till Göteborgs förorter!

tisdag, maj 31, 2016

Fokus på skola, äldre, jobb och ökat bostadsbyggande

David Lega, Jonas Ransgård, Helene OdenjungI dag har jag tillsammans med Moderaternas Jonas Ransgård och Kristdemokraternas David Lega presenterat sin gemensamma budget för Göteborgs Stad 2017 på en pressträff.

I budgeten gör vi flera satsningar på skolan. Göteborg behöver en modern skolorganisation som skapar en likvärdig skola där alla elever möts av höga positiva förväntningar och tidiga insatser. Kunskapsresultaten måste vändas. Under 2017 lyfter vi skolan från SDN och inför ett nytt ersättningssystem där skolans pengar öronmärks. Alla skolor ska vara bra skolor. Vi höjer också rektorernas och lärarnas löner. Göteborg behöver ett grundskolelyft.

Vi vill göra plats för fler göteborgare. Göteborg behöver fler studentbostäder, bostäder för unga, trygghetsboenden, hyres- och bostadsrätter och småhus. Under 2017 ska det planeras för minst 5 000 bostäder. I dag tar det åtta år från idé till inflyttningsfest, det är ohållbart. Plan- och byggprocessen måste liberaliseras genom regelförenklingar, flexiblare planer och en breddad planprocess. Genom nyproduktion och flyttkedjor kan Göteborg bli ett hem för fler.

Läs mer om förslaget till budget

Vi vill ta ansvar och ge Göteborg en nystart

De senaste två decennierna har Göteborgs utmaningar blivit fler och värre. Det rödgrönrosa ledarskapet har misslyckats. I dag presenterar vi vår budget för 2017 med en rad reformer och förslag för att ge Göteborg en nystart, det skriver jag på GP debatt i dag tillsammans med Jonas Ransgård och David Lega.

fredag, maj 27, 2016

Satsa på utbildning, lärlingar och enkla jobb

Arbetsförmedlingens senaste prognos för åren 2016 och 2017 visar att grupper med en svagare position på arbetsmarknaden får allt svårare att hitta ett arbete. Under 2017 väntas gruppen utgöra omkring tre fjärdedelar av de inskrivna arbetslösa. Det kommer också att ske en kraftig ökning av nyanlända som skriver in sig.

Att det blir allt svårare och tuffare för nyanlända att få ett jobb beror i hög uträckning på att andelen enkla jobb, som inte kräver någon utbildning eller endast grundläggande sådan, är mindre i Sverige än i något annat EU-land och att lönespridningen är låg. Det är helt avgörande att fler nya göteborgare lämnar bidragsberoende och kommer i jobb. Det är så vi kan minska utanförskapet och stärka integrationen. Lika viktiga är att fortsätta pressa ned ungdomsarbetslösheten.

Lyckas vi inte med integrationen väntar en tickande social bomb i Göteborg. Göteborgs stad som arbetsgivare måste ta ett betydligt större ansvar för att nyanlända och arbetslösa ungdomar kommer i jobb.

I kommande budgetförslag föreslår Liberalerna en rad insatser för att sänka trösklarna till jobb för nyanlända göteborgare och ungdomar. Vi avsätter resurser till ett uppdrag om att hitta arbetsplatser för Lärlingsplatser, Yrkesintroduktionsanställningar, Nystartsjobb och Instegsjobb inom Göteborgs stad.

Det kan exempelvis handla om anställningar inom kommunala verksamheter som förskola, de kommunala bolagen, i skolkök, omsorg och park/natur. Målet ska vara att hitta 1 000 arbetsplatser till 2017. I uppdraget ingår också att hitta 500 enkla jobb inom kommunen. Därutöver utmanas näringslivet i Göteborg att skjuta till lika många platser, totalt 3 000 nya arbetsplatser för nyanlända och ungdomar. 

Vi föreslår också att antalet platser inom GRVux/Yrkesvux och inom den gymnasiala lärlingsutbildningen byggs ut kraftfullt under de kommande åren. 

Att få nyanlända i jobb är en av vår tids största utmaningar. 

lördag, maj 21, 2016

Skydda ungdomar från påtvingade äktenskap

För ett antal ungdomar i Göteborg kommer sommarlovet 2016 att innebära att de tvingas ut ur landet för att giftas bort mot sin vilja. Vi som drivs av liberala värderingar har en skyldighet att agera för att skydda de barn och ungdomar som behöver vår akuta hjälp. Det är inte för sent ens på Landvetter Flygplats.

Sverige måste hjälpa flickor fly bortgiftesresor – innan de förts ut ur landet. Det skriver jag tillsammans med Lotta Edholm och Fredrik Sjögren på Aftonbladet debatt i dag.