onsdag, januari 18, 2017

Tidigare betyg ökar motivationen i skolan

Nyligen presenterade Skolverket en utvärdering av betyg från årskurs 6 som infördes av Liberalerna och Alliansregeringen. Utvärderingen visar att drygt hälften av lärarna upplever att elevernas motivation är högre och bland eleverna uppger 80 procent att de arbetar hårdare när de vet att de får betyg. Nu är det hög tid att ta nästa steg. Det skriver jag på GP debatt.

Sedan hösten 2012 får alla elever betyg i sexan. Men svenska elever får fortfarande betyg relativt sent. Vi vet att många länder i Västeuropa ger betyg betydligt tidigare än i Sverige.

Liberalerna menar att vi behöver gå vidare och införa betyg i årskurs fyra. 100 skolor har möjlighet från hösten 2017 att införa betyg från årskurs 4. Försöket ska pågå i fyra läsår och är ett resultat av en uppgörelse mellan allianspartierna och regeringen. Liberalerna tar nu ett nytt initiativ till att Göteborg ska vara med i försöksverksamheten.

Betygen sjunker i år 6 - då vill MP ta bort betyg

I dag dömer Miljöpartiets biträdande kommunalråd Karin Pleijel ut betyg i årskurs 6. Karin menar att betyg skapar mycket stor stress för barn och riskerar slå ut lusten att lära.  Sedan tidigare driver hon också på för att de nationella proven i årskurs 3 ska avvecklas.

Miljöpartiet tillsammans med övriga rödgröna partier är ett allvarligt hot mot den kunskapsskola som måste återupprättas i Göteborg. Särskilt eftersom vi ser vikande kunskapsresultat i de lägre årskurserna,  att tidiga insatser inte sätts in på stadens skolor och att resurser saknas.

Nyligen presenterade Skolverket en utvärdering av betyg från årskurs 6. Utvärderingen visar att drygt hälften av lärarna upplever att elevernas motivation är högre och bland eleverna uppger 80 procent att de arbetar hårdare när de vet att de får betyg. Samma utvärdering pekade även på att tidiga insatser inte sätts in. Tvärtemot Pleijels flum så visar utvärderingen att tidigare betyg ökar motivationen i skolan. Hur kan det vara fel? 

Sedan hösten 2012 får alla elever betyg i sexan. Men svenska elever får fortfarande betyg relativt sent. Vi vet att många länder i Västeuropa ger betyg betydligt tidigare än i Sverige. Liberalerna menar att vi behöver gå vidare och införa betyg i årskurs fyra. 100 skolor har möjlighet från hösten 2017 att införa betyg från årskurs 4. Försöket ska pågå i fyra läsår och är ett resultat av en uppgörelse mellan allianspartierna och regeringen. Självklart borde flera skolor i Göteborg delta i projektet.

Skolreformerna som genomfördes av den förra regeringen ger nu effekt. Men ska Göteborg vara en kunskapsstad återstår mycket att göra lokalt. Liberalerna vill att alla elever i skolan ska mötas av höga och positiva förväntningar. Alla elever måste känna att det alltid går att nå lite längre. Det är så vi skapar framtidstro och lyfter skolan i Göteborg.

fredag, oktober 28, 2016

Hög tid att bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck

Varken Hora eller Kuvad bedriver ett viktigt arbete och i dag presenterades kartläggningen, Tolvhundra, där organisationen har kartlagt förekomsten av hedersförtryck bland unga i Göteborgs socialt och ekonomiskt utsatta förorter. Jag var på plats för att lyssna in. 

Kartläggningen visar bland annat att 78,4 procent av de tillfrågade flickorna anser att deras liv är hårt kontrollerat av familj och släkt. Det är inte okej. Resultaten visar, svart på vitt, att Göteborg har misslyckat i sitt sociala ansvarstagande. Tidigare i år tog Liberalerna initiativ till en bred kartläggning om hedersförtrycket och ett enigt fullmäktige har ställt sig bakom förslaget. 

Förtrycket tar sig många olika former. I sin mildaste form kan det handla om dagliga förolämpningar och nedvärderingar. Det kan också innebära total utfrysning eller ett förbud från att delta i simundervisning i skolan eller aktiviteter efter skolan. Inte sällan övergår förtrycket i hot och i fysiskt våld. Flickor som inte får umgås med vem de vill har bröder som övervakar, hotar och slår. Det kan börja med örfilar och i sin yttersta form leda till framtvingade självmord eller mord.

Vi måste höja kunskapen om hedersproblematiken i samhället i stort och i synnerhet hos myndigheter, kommuner, landsting och regioner ska höjas. Liberalerna menar att det behövs en "nollmätning" i Göteborgs stad. Men sen behövs ökade insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck. Göteborgssamhället får inte abdikera från denna fråga.

tisdag, oktober 25, 2016

Skolan lyfts från stadsdelarna!

Äntligen, säger jag, är de rödgröna partierna beredda att lyfta bort ansvaret för skolan ifrån SDN till en central nämnd. Det är ett krav som Liberalerna drivit under många år. Men nu är alla partier i kommunfullmäktige eniga i frågan. De rödgröna partierna säger även ja till mitt och Mariah Ben Salem Dynehälls förslag om att skrota IT-stödet Hjärntorget. Ärligt talat så kopierar de vår politik. Men mer måste till för att lyfta skola i Göteborg.

torsdag, oktober 13, 2016

Ett kraftfullt ökat bostadsbyggande behövs i Göteborg

Göteborg behöver en rejäl byggboom, annars riskerar Göteborg bli en stad på dekis. Skriver idag på GT:s debattsida med Ann Catrine Fogelgren och Axel Darvik om hur viktigt det är att bygga ihop staden. Ikväll ska fullmäktige debattera Liberalernas förslag om 150 000 nya bostäder i  Göteborg. Läs gärna mer om vårt förslag och följ debatten direkt!

Rädda assistansen

För drygt 20 år sedan införde Liberalerna rätten till personlig assistans. Det är en av de största frihetsreformerna i svensk historia. Men nu hotas människors frihet när den rödgröna regeringen genomför nedskärningar på LSS. Det är inte acceptabelt. Liberalerna väljer istället att satsa en LSS-miljard för att värna dem som behöver samhällets stöd allra mest.

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag som ska garantera personer med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar goda levnadsvillkor. LSS ger rätt till tio insatser och i Göteborg rör det sig om drygt 3 600 personer som får olika insatser. 230 av dessa har i dag rätt till assistans.

Regeringen har tillsatt en utredning som ska lämna förslag på hur assistansen kan begränsas när det gäller antal användare och / eller antal timmar. Direktiven till utredningen är högst oroväckande, inte minst för många göteborgare och familjer som riskerar att fråntas sin assistans eller få den kraftigt begränsad. Redan i dag har Försäkringskassan direktiv från regeringen om att minska på hjälpen. Vi har redan sett flera fall i Göteborg där bedömningarna har blivit hårdare och där personer har flyttats över från LSS till insatser via socialtjänsten.

Finansminister Magdalena Andersson (S) framhäver gärna att det går bra för svensk ekonomi, men vill ändå skära ned på rätten till personlig assistans. Det skriver jag på GP debatt tillsammans med Bo Anderssen (L). Avveckla Hjärntorget

Göteborgs stad kan inte ha ett systemstöd som riktar sig till över 100 000 personer som är så omodernt och som inte levererar nytta. En framgångsrik likvärdig skola kräver ett IT-stöd som ger mer tid till kunskap och det pedagogiska uppdraget, inte tvärtom. Det är hög tid att avveckla Hjärntorget. Det föreslår jag tillsammans med Mariah Ben Salem Dynehäll i en motion till kommunfullmäktige. Läs hela förslaget.

måndag, oktober 03, 2016

Göteborg faller på nytt i Bästa skolkommun

I dag presenterade Lärarförbundet sin årliga ranking, Bästa skolkommun, och Göteborg faller två placeringar till plats 217 (!). Det är inte okej. En stad med ambitioner kan inte vara nöjd med det här resultatet. Det är uppenbart att skolan i Göteborg behöver en nystart och det är hög tid att lyfta skolan såväl organisatoriskt som ekonomiskt. Det är oroande att Göteborgs stad tappar på delområdena lön och avtalspart i rankingen, eftersom det är två områden som är avgörande för att rekrytera nya lärare, behålla de lärare vi redan har och locka tillbaka lärare som lämnat yrket. Kommuner som har satsat på skolan har lyckats vända trender och förbättra sina skolresultat. Om skolan misslyckas, kommer Göteborg att misslyckas. Men om skolan lyckas, kommer Göteborg att lyckas. Därför är det dags att sätta skolan först i Göteborg.

lördag, oktober 01, 2016

Rektor ska vara pedagogisk ledare

Rektorsrollen måste frigöras från politiken och rektorerna ges mandat att vara pedagogiska ledare. Ta bort de lokala målen, ge rektorerna fullt budgetansvar och höj deras lönen. Det är några av de förslag som jag tillsammans med Alliansen skriver om på GP debatt i dag. Rektors arbete är avgörande för en framgångsrik skola.

fredag, september 30, 2016

Krisen i skolan är knappast Jan Björklunds fel

Författarna till debattboken Björklund-effekten – Svartmålningen som blev sann hävdar att krisen i skolan började i och med att Alliansen tog plats i regeringen 2006. De menar att om det fria skolvalet begränsas, men troligen helt avskaffas, om friskolornas vinst förbjuds och om inte lärarlegitimationen införts skulle vi inte ha någon skolkris. Det är en mycket märklig slutsats som saknar faktastöd och rimlighet. Krisen i skolan och kunskapstappet har sitt ursprung i reformer som genomfördes för flera decennier sedan. Det skriver jag på GP debatt tillsammans med Christer Nylander.