torsdag, februari 26, 2009

Göteborg behöver en stadsarkitekt!

Ikväll ska kommunfullmäktige i Göteborg behandla en motion från folkpartiet (den är undertecknad av Kjell Björkqvist, Helene Odenjung, Ann Catrine Fogelgren och Mikael Janson) med förslaget att inrätta en stadsarkitekt.

Göteborg är en stad som står inför stora utvecklingsplaner. Stadens gestaltning är oerhört viktig för så väl upplevelsen och dess funktioner. Arkitetkuren spelar en avgörande roll och knyter an till andra delar av samhällsplaneringen.

Vårt förslag om att inrätta en tjänst som stadsarkitekt har fått både ris och ros.

Remissinstanserna pekar på de utmaningar som finns med inrättandet. Formellt är det kanske heller inte rätt att kommunfullmäktige fattar beslut om inrättande av en särskild tjänst. Däremot är det rimligt att den sammanhållande och vitaliserande funktion som en stadsarkitekt skulle kunna ha också finns i en stad av Göteborgs storlek. Både Malmö och Stockholm har en stadsarkitekt. Naturligtvis ska Göteborg också ha en liknande funktion som har till uppgift att se till att staden får en hög arkitektonisk kvalitet och som har en helhetssyn och vision om hur vår stad ska se ut. Det är byggnadsnämnden som beslutar om inrättandet men fullmäktige kan uttala sitt stöd för tanken, då funktionen spänner över flera nämnders områden.

Göteborgs stad har en stadsträdgårdsmästare som konstnärlig ledare för stadens gröna ytor. Vi ser funktionen stadsarkitekt som konstnärlig ledare för stadsutvecklingen.

Hur kommer fullmäktige att ställa sig då?
Klart är att motionen kommer att "anses besvarad" men det är ändå ett första steg steg till att Göteborg faktiskt får en stadsarkitekt!

Diskussionerna mellan partierna sedan motionen lades visar att vänsterpartiet håller med oss men tycker att det är byggnadsnämnden som ska besluta detta. I (s) och (mp) förslaget skissar de istället på en "gästprofessur" - spännande i och för sig men en helt annan fråga.

Ibland är stigen snirklig i politiken - men det gör inte så mycket om det blir bra till slut!

Motionen hittar du här
Hela ärendet här

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar