fredag, september 16, 2011

Inför en mutkommission, ta fram en etikkod och stärk revisionen

Fullmäktige har sedan tidigare antagit ett program med fokus på konkreta åtgärder för att minimera risken för oegentligheter och stärka den interna kontrollen. Programmet innehåller bland annat en obligatorisk självdeklarationsmodell, en gemensam byggprocess, en mottagarfunktion för visselblåsare, översyn av regelverk samt utbildning för anställda och förtroendevalda.

Folkpartiet liberalerna har ställt sig bakom flertalet av åtgärder men vi anser tillsammans med Moderaterna och Kristdemokraterna att mer måste till för att stärka öppenheten inom staden och förändra den kultur som bidragit till oegentligheter.

Vi föreslår följande förslag i dag:

  • Ett inrättade av en oberoende granskningskommission direkt under Stadsrevisionen. Kommissionen ska få i uppdrag att utreda vad som har skapat grogrund för oegentligheter i Göteborg. Kommissionen ska även lämna förslag på hur förtroendet kan stärkas för den demokratiska processen och lyfta fram goda exempel från omvärlden.

  • Vi vill också komplettera arbetet med att skapa en gemensam värdegrund, med att Stadsledningskontoret återkommer med förslag på en kommungemensam kod, likt de som finns inom näringslivet. Koden ska ha fokus på etik och moral.

  • För att stärka det långsikta arbetet vill vi utreda möjligheterna till hur Stadsrevisionen kan förändras för att bättre kunna avslöja och förhindra oegentligheter inom Göteborgs stads bolag och förvaltningar. För det är stadens organ för granskning av all verksamhet och ytterst medborgarnas instrument för den demokratiska kontrollen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar