fredag, september 13, 2013

Mer kunskap och kvalitet i skolan


Läraryrket är Sveriges viktigaste yrke och ska vi kunna stärka och lyfta yrket behöver fler studenter välja att söka sig till landets lärarprogram och fler lärare måste stanna kvar och undervisa i klassrummet. Nu förstärker regeringen satsningen på karriärtjänster för lärare, det presenterades nu på förmiddagen av Alliansens partiledare.

Från och med hösten 2014 skapas utrymme som sammanlagt motsvarar lönepåslag för ca 15 000 förstelärartjänster. Från och med hösten 2016 föreslås satsningen utökas ytterligare något till att omfatta lönepåslag för sammanlagt motsvarande ca 17 000 förstelärartjänster.

Signalen till lärarna är viktig. Det är en permanent satsning. Avsikten är alltså att det ska vara permanenta löneförhöjningar – inte tidsbegränsade förordnanden – och statsbidraget täcker hela kostnaden för löneökningen.

En del av satsningen på karriärtjänster är tänkt att kunna kopplas till skolor i utanförskapsområden. Det är naturligt att de skolor som har sämre förutsättningar har en högre andel lärare med karriärtjänster. Vi vill nu att Göteborgs stad börjar planerar för att tillsätta betydligt fler förstelärare i dessa områden. 

Under presskonferensen presenterades också satsningar på följande områden:
  • Utökad undervisningen i matematik så att elever i årskurs 4-6 får motsvarande en timme mer matematik i veckan.
  • Rätt för alla att läsa in högskolebehörighet på Komvux.
  • Fortbildning för lärare, bland annat genom Läslyftet som riktar sig framförallt till svensklärare för att stödja elevernas läs- och skrivutveckling.
  • Förlängning av fortbildningssatsningarna Lärarlyftet II och Rektorslyftet.
  • Det fjärde året på Teknikprogrammet, T4, permanentas.
  • 100 nya utbildningsplatser på speciallärarutbildningen tillförs.
  • Statsbidrag för att stimulera att skolorna anordnar läxhjälp och sommarskola, främst för elever i årskurs 6-9 och för de elever som riskerar att inte uppnå kunskapsmålen.

Ta del av alla förslagen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar