tisdag, april 01, 2008

Inför Nobelklasser i Göteborg!

Sverige ska inte bara dela ut Nobelpris, vi ska även i framtiden kunna få svenska pristagare. I flera OECD-undersökningar visar det sig att matematikkunskaperna hos svenska femtonåringar sjunker. Det är dags att ändra den trenden. Matematik är ett av de centrala baskunskapsämnena i bildningsskolan. För att locka fler ungdomar att välja naturvetenskapliga och tekniska utbildningar krävs god undervisning i matematik.

Skolverkets utvärderingar av grundskolan visar en entydig försämring av elevernas resultat i matematik. Gruppen svagpresterande elever har vuxit och de högpresterande har blivit färre. Lärarna bedömer att hela 30 procent av eleverna misslyckas med att nå målen i årskurs fem och att en femtedel av eleverna inte heller fyra år senare når målen i räkning, geometri och statistik. Liknande kommentarer kommer även från gymnasiet och den högre utbildningen. Dagens elever i årskurs åtta har halkat efter ett helt år i kunskaper jämfört med vad eleverna kunde för decennium sedan. Under 2004 visade dessutom flera internationella undersökningar att svenska elever halkar efter i matematikkunskaper i jämförelse med andra länder.

Idag görs stora pedagogiska och ekonomiska satsningar inom den göteborgska gymnasieskolan för att underlätta situationen för de elever som inte når upp till kunskapsmålen. Detta arbete är både viktigt och nödvändigt.

Men det får inte betyda att vi glömmer bort högpresterande elever. Vi måste våga satsa och fånga upp de duktigaste eleverna i naturvetenskapliga ämnen. Det är avgörande för de utmaningar som samhället står inför i vår allt mer globaliserade värld.

En Göteborgsk Nobelklass på gymnasienivå med naturvetenskaplig teknisk
inriktning med fokus på matematik, skulle vara en viktig satsning på dessa teoretiska ämnen. En sådan klass med tydlig inriktning och fokus skulle skapa en bra atmosfär och nyfikenhet på mer kunskap. Denna utbildning får gärna ske i nära samarbete med Göteborgs Universitet och Chalmers för att stärka Göteborg som kunskapsstad.

Alla elever har rätt att mötas av höga och positiva förväntningar. Vi måste också satsa på våra särskilt begåvade elever och ge dem rejäla utmaningar och förutsättningar att bli ännu bättre!

Jag har idag lämnat in en motion till kommunfullmäktige där jag föreslår att

Utbildningsnämnden får i uppdrag att starta en Nobelklass i Göteborg och att Göteborgs stad ansöker hos Utbildningsdepartementet om dispens för att få införa särskilda intagningsprov.
--------------------------------