torsdag, mars 27, 2014

Därför behöver vi tidiga betyg

I över 20 år har resultaten i den svenska skolan sjunkit. En viktig förklaring är den rädsla som fanns i den socialdemokratiska skolan för att utvärdera elevernas kunskaper. Konsekvensen? Elever som behövde stöd upptäcktes inte i tid och fick inte heller tillräcklig hjälp. Det skriver jag i dag på GP debatt tillsammans med Jan Björklund och Adam Cwejman.

onsdag, mars 26, 2014

Hultskolan behöver paviljonger nu!

Elever drabbas av astma, eksem och extrem trötthet. Personal sjukskriver sig. Det är en skolmiljö som ingen vill vistas i. Men det har länge varit verklighet för elever och lärare på Hultskolan. 

Stadsdelsnämnden i Askim-Frölunda-Högsbo vädjar därför nu till kommunstyrelsen att paviljonger ska placeras som skollokaler redan inför läsåret 2014/15 tills dess att nya skollokaler är uppförda på Björkåsskolan och Hultskolan, då arbetsmiljön är fullkomligt undermålig. Lokalsekretariatet och den rödgröna majoriteten menar att detta kan vänta till den ordinarie budgetberedning, vilket skulle innebära att det tar ungefär ett år innan några paviljonger skulle kunna vara på plats.
Lokalförvaltningen är nu anmäld till Miljöförvaltningen för vanskötsel av lokalerna. Vi inom Alliansen menar att en åtgärd krävs snarast. Så här får det inte fortsätta. Läget är allvarligt och aktut. Men den S, V och MP väljer istället att begrava frågan i det fortsatta budgetarbetet och kör både över rektorer och  stadsdelsnämnden.

Skolmiljön är ingen perifer fråga. Förutsättningarna för lärandet är direkt kopplade till skolmiljön. Vi vill verka för att elever och lärare får en trygg och ombonad miljö där de kan lägga kraft och energi på sitt skolarbete. Likaså är det en viktig fråga för barn och vuxnas hälsa. Det handlar om grundläggande omtanke och om att alla i skolan ska få bästa möjliga miljö för sitt skolarbete. Som det är nu får eleverna i huvudsak besvär och sjukdomar av skolan, inte kunskap. Kan inte låta bli att leka med tanken på hur det hade låtit ifrån de rödgröna partierna om Hultskolan varit en fristående skola, hade de då accepterat att huvudmannen inte tog itu med dålig skolmiljö? 

Tänk om!

Läs mer om situationen i Tidningen Väster

måndag, mars 24, 2014

Bra med betyg från fjärde klass

I dag presenterar Folkpartiet och Alliansregeringen tre viktiga skolreformer på DN debatt. Betyg från fjärde klass, minskad administration för lärare och ökat fokus på kunskap.

Med de satsningar 
som redan presenterats om lågstadielyft med 
- mindre klasser/fler halvklasstimmar, 
- fler speciallärare, 
10-årig grundskola, 
- obligatoriskt erbjuda läxhjälp och sommarskola mm är detta mycket bra!

Fokus på kunskap, höga förväntningar, nya utmaningar.
Tidigare betyg och betyg i fler steg bidrar till ökat fokus på kunskap. Det är i grunden positivt. Folkpartiet och regeringen vill nu införa betyg från årskurs fyra. Tidigare betyg och tidigare insatser bidrar till att fler elever når sin fulla potential.

Detta innebär att svenska fjärdeklassare får sitt första betyg till sommaren 2017, fortfarande sent jämfört med många andra europeiska länder. I och med att betyg kommer att ges i hela mellanstadiet föreslår regeringen att kraven på att upprätta individuella utvecklingsplaner med skriftliga omdömen bör avskaffas i dessa årskurser.

Digitala nationella prov med extern rättning
Under kommande mandatperiod är målet att gå över till ett system där de nationella proven digitaliseras och rättas externt i så stor utsträckning som det är möjligt och lämpligt. Det kommer innebära en kraftig minskad administration för lärare och mer undervisningstid i klassrummet.

Ett nytt mål om läsförståelse 
Alla elever i årskurs ett ska kunna läsa och förstå enklare texter för alla förstaklassare därför införs också ett nytt mål. Att kunna läsa är grundläggande för hela den fortsatta skolgången. Det är en fråga som Folkpartiet länge har drivit här i Göteborg. 

Vi behöver en skola med fokus på kunskap och studiero. Med rätt stöd tidigt, tydliga kunskapskrav, positiva förväntningar och fler utmaningar vänder vi vikande kunskapsresultat i Göteborg.

I nyhetsflödet: GP, DN, AB, Svd, Ex, SR, SVT,

I bloggosfären: Lotta Edholm, Malin Danielsson,

onsdag, mars 12, 2014

Skolan behöver trygghet och studiero


Sverige toppade en tabell i PISA 2012, den för sena ankomster. Det är bara ett exempel på att vi behöver göra mer för att få ordning och reda i svensk skola. Flera rapporter har visat på att svenska elever saknar studiero, t.ex. Skolverkets undersökning "Attityder till skolan" och SCB:s "Barnsupplevelser av skolan". I den analys av resultaten i PISA 2012 som OECD nyligen lämnade till regeringen pekas mer ordning ut som områden där Sverige måste bli bättre för att kunna vända kunskapsresultaten.

Det behövs ökad trygghet och studiero. Lugnare klassrum ger alla elever möjlighet att fokusera på sina studier. Därför har regeringen skärpt skollagen i ett par omgångar, där lärarna har fått fler befogenheter. Enligt Skolinspektionen finns det dock brister i hur skolor arbetar med att implementera de nya reglerna.
Därför är det positivt att regeringen nu uppdrar åt Metta Fjelkner att utreda frågor som har uppdrag att dels kartlägga hur ordningsregler ser ut på olika skolor och hur man jobbar med att stoppa ogiltig frånvaro.

tisdag, mars 11, 2014

Kraftfull satsning på lågstadiet

I dag presenterade regeringen satsningen Lågstadielyftet som innebär ett permanent statsbidrag på 2 miljarder kronor för att höja kvaliteten på undervisningen i lågstadiet. Skolorna får möjlighet att använda pengarna för att exempelvis minska storleken på klasserna, ha fler lärare i klassrummet, ha fler halvklasstimmar eller anställa fler speciallärare.

Skolan är ett kommunalt ansvar, trots det har den nuvarande regeringen tagit ett stort ansvar. I dag satsar staten cirka 7 miljarder kronor mer på utbildningsväsendet än 2006 när Ibrahim Baylan (S) var skolminister.

Lågstadielyftet är en välkommen satsning, särskilt här i Göteborg. Här har skolan länge varit underfinansierad i jämförelse med andra kommuner för Socialdemokraterna har valt att prioritera bort skolan. I Göteborg behöver skolpengen höjas, öronmärkas och skolan måste lyftas från SDN som har misslyckats med sitt uppdrag. Folkpartiet vill minska antalet elever i varje klass och samtidigt öka antalet lärare och speciallärare per elev i lågstadiet. Då får vi fokus på kunskap och skapar en skola med arbetsro.

Framtiden börjar i klassrummet och därför är tidiga insatser för att fånga upp och stötta alla elever oerhört viktigt. Vi ska ge alla elever nya utmaningar.

lördag, mars 08, 2014

Dags att stärka skyddet för hotade kvinnor

Varje år mördas 17 kvinnor av en man i en nära relation och de kontaktförbud som finns för att skydda utsatta och förföljda kvinnor överträds allt oftare. För att komma till rätta med denna allvarliga utveckling och hjälpa redan utsatta kvinnor i deras situation behövs förändringar i lagstiftningen och tydliga kommunala insatser.

I dag har Folkpartiet presenterat ytterligare åtgärder för att stärka skyddet för hotade kvinnor i samband med partiets riksmöte i Örebro.

Vi vill att kontaktförbud med fotboja ska kunna beslutas om som en förstahandsåtgärd. Både hotbilden och offrets rätt till rörelsefrihet ska väga tyngre än idag. Vi behöver också stärka offrets skydd vid frisläppande av fängelsedömda. Folkpartiet vill att förövare som dömts för grova brott mot närstående också ska kunna få kontaktförbud med fotboja direkt efter fängelsetiden.

Jag har tidigare föreslagit att Göteborg ska bli en av tre försökskommuner i Sverige med att införa omvänd kommunarrest. För att det ska bli möjligt måste lagen ändras vilket Folkpartiets förslag möjliggör. Målet är att alla ska kunna vara trygga i sitt hem.

onsdag, mars 05, 2014

Öppna staden för matentreprenörer

Tänk vad härligt att köpa sig något gott att äta och sätta sig vid kanalen eller utmed älven en solig vårdag! Matförsäljning på gatan skapar liv och rörelse. Det kan också släppa loss en kreativitet då matentreprenörer får möjlighet att driva företag. Fler food trucks gynnar stadens medborgare, företagare och turister, det skriver jag om på GT debatt. Kommunstyrelsen beslutade tidigare på förmiddagen att öppna upp för fler food trucks i Göteborg, ett bra beslut för matstaden Göteborg!

Skolans budget måste öka

Den rödgröna majoriteten försöker skylla dåliga lokala skolresultat på en nationell trend. Försöket haltar kraftigt.Andelen elever med underkända betyg har ökat stadigt senaste tio åren. En dryg tredjedel av eleverna i årskurs nio, cirka 1 000 elever per år, lämnar grundskolan utan godkända betyg. Så väl högpresterande elever som elever i behov av extra stöd får sämre betyg. 2013 hade Göteborg de lägsta meritvärdena på tio år, samtidigt har både Malmö och Stockholm positiva trender där resultaten lyfter. Det skriver jag i dag på GP debatt tillsammans med mina Stadshuskollegor Kristina Tharing (M) och David Lega (KD) i en replik till den rödgröna majoriteten.