onsdag, september 25, 2013

EU satsar på IKT i skolan

En undersökning visar att över 60 % av nioåringarna i EU inte använder digitala verktyg i sin lärprocess i skolan. I dag presenterade EU-kommissionen en handlingsplan för att fler elever ska få tillgång till digitala verktyg i skolan. Det är ett välkommet initiativ. För vi har en digital utmaning framför oss. Senast 2020 kommer digitala färdigheter att krävas i nio av tio jobb och det ställer krav på att inlärningsmiljön förändras i klassrummen. Som ett startskott lanseras en särskild webbplats som gör det möjligt för studerande, lärare och skolor att dela kostnadsfria öppna läroresurser - vilket är väldigt bra.

Samtidigt måste vi på hemmaplan fortsätta att utveckla informations och kommunikationsteknik i skolan. I Göteborg skiljer det sig kraftigt mellan skolor och stadsdelar. Det som oroar oss är att utvecklingen och den digitala kompetensen inte är en del för alla elever - utan för ett fåtal. Barn och ungdomar måste i dagsläget ha lite tur med var man bor och ha eldsjälar till lärare som brinner för nya pedagogiska metoder och så kan det inte vara.

fredag, september 13, 2013

Ett år kvar till valet – sju av tio vallöften uppfylls inte av (S) i Göteborg

En rapport från Alliansen i Göteborg om Socialdemokraternas vallöftenI dag har jag tillsammans med Jonas Ransgård (M), David Lega (KD) och Rickard Nordin (C) presenterat en Alliansrapport om Socialdemokraternas vallöften med anledning av att det imorgon är ett år kvar till valet.

En månad före valet 2010 presenterade socialdemokraterna tio
vallöften inför mandatperioden 2011-2014. Alliansen i Göteborg har nu följt upp och granskat hur det har gått med dem. Det visade sig att två redan var infriade när de gavs. Det tredje har inte infriats i Göteborgs Stad utan i Västra Götalandsregionen. Kvar är sju vallöften som inte uppfyllts med ett år kvar av mandatperioden.

Nästa år har socialdemokraterna suttit på makten i Göteborg i 20 år. Det är en lång tid att infria vad man lovat och att skapa det Göteborgssamhälle man vill ha. Bokslutet är sjunkande betyg i skolan, för stora barngrupper i förskolan och bristande kvalitet i äldreomsorgen. Det är tydligt att majoriteten i staden är trötta och klarar inte av att anta samhällsutmaningarna.


Mer kunskap och kvalitet i skolan


Läraryrket är Sveriges viktigaste yrke och ska vi kunna stärka och lyfta yrket behöver fler studenter välja att söka sig till landets lärarprogram och fler lärare måste stanna kvar och undervisa i klassrummet. Nu förstärker regeringen satsningen på karriärtjänster för lärare, det presenterades nu på förmiddagen av Alliansens partiledare.

Från och med hösten 2014 skapas utrymme som sammanlagt motsvarar lönepåslag för ca 15 000 förstelärartjänster. Från och med hösten 2016 föreslås satsningen utökas ytterligare något till att omfatta lönepåslag för sammanlagt motsvarande ca 17 000 förstelärartjänster.

Signalen till lärarna är viktig. Det är en permanent satsning. Avsikten är alltså att det ska vara permanenta löneförhöjningar – inte tidsbegränsade förordnanden – och statsbidraget täcker hela kostnaden för löneökningen.

En del av satsningen på karriärtjänster är tänkt att kunna kopplas till skolor i utanförskapsområden. Det är naturligt att de skolor som har sämre förutsättningar har en högre andel lärare med karriärtjänster. Vi vill nu att Göteborgs stad börjar planerar för att tillsätta betydligt fler förstelärare i dessa områden. 

Under presskonferensen presenterades också satsningar på följande områden:
  • Utökad undervisningen i matematik så att elever i årskurs 4-6 får motsvarande en timme mer matematik i veckan.
  • Rätt för alla att läsa in högskolebehörighet på Komvux.
  • Fortbildning för lärare, bland annat genom Läslyftet som riktar sig framförallt till svensklärare för att stödja elevernas läs- och skrivutveckling.
  • Förlängning av fortbildningssatsningarna Lärarlyftet II och Rektorslyftet.
  • Det fjärde året på Teknikprogrammet, T4, permanentas.
  • 100 nya utbildningsplatser på speciallärarutbildningen tillförs.
  • Statsbidrag för att stimulera att skolorna anordnar läxhjälp och sommarskola, främst för elever i årskurs 6-9 och för de elever som riskerar att inte uppnå kunskapsmålen.

Ta del av alla förslagen.

torsdag, september 12, 2013

Framtiden börjar i klassrummet

Elever ska få det stöd och den hjälp de behöver för att klara kunskapskraven i skolan. För att öka måluppfyllelsen och likvärdigheten föreslår nu regeringen att elever ska få möjlighet till extra undervisning vid sidan av den ordinarie undervisningstiden.

I budgetpropositionen införs riktade statsbidrag dels för läxhjälp och dels för sommarskola och i viss mån undervisning på andra lov. Satsningarna riktar sig i första hand till elever i grundskolans årskurs 6–9 och då till de elever som riskerar att inte klara kunskapskraven.
 
"Den grupp som har absolut störst risk för arbetslöshet och svårt att hitta fotfäste i samhället, det är ju dem som inte når målen i nian, och vi måste göra mer för att fler ska nå de målen", det säger utbildningsminister Jan Björklund i en intervju med Ekot i dag. 

Regeringen avser därför att tillsätta en utredning som ska utreda förutsättningarna för en obligatorisk sommarskola för de elever som inte når behörighet till gymnasieskolans nationella program. För elever som även efter den obligatoriska sommarskolan inte har uppnått sådan behörighet ska utredningen utreda och ta fram förslag om förlängd skolplikt. Det är bra!

I nyhetsflödet: SvD, AB,

Riv inte Valhallabadet!

Valhallabadet är en unik byggnad i som fyller en viktig funktion för många grupper. Vi ska inte förstöra fungerande sociala mötesplatser som gör stadsrummet levande. Att det finns ett bad mitt i staden med unik arkitektur är värdefullt. Valhallbadet gör att Evenemangsstråket lever upp även på andra tider. Sådana värden går inte att återskapa. Vi ska vara rädda om de stadsmiljöer som fungerar i dag.  Vi vill behålla badet och utveckla det. Det skriver jag i dag på GP debatt tillsammans med Kjell Björkqvist.

onsdag, september 11, 2013

Svenska språket är nyckeln till att klara skolan


I dag har Jan Björklund och Erik Ullenhag presenterat en viktig budgetsatsning på utökad undervisningstid i svenska för nyanlända elever i årskurs 1–5. Sammanlagt satsas 45 miljoner kronor för 2014 och för 2015 och 2016 beräknas 90 miljoner kronor per år.

Elever som har invandrat efter sju års ålder når som regel sämre skolresultat än de elever som invandrat i yngre åldrar. Språket är nyckeln till att klara skolundervisningen och därför är det bra att undervisningstiden i svenska nu utökas.

Regeringen har sedan tidigare satsat på utökad undervisningstid för nyanlända elever i årskurs 6–9. Den utökade undervisningstiden motsvarar tre timmar mer i veckan. Den nya satsningen kommer att omfatta alla nyanlända elever i grundskolan. Finansieringen kommer som ett riktat statsbidrag till kommunerna och nu är det viktigt att Göteborg tar del av satsningen, som innebär ett tillskott på miljoner.

Lärarnas riksförbund presenterade igår, på Skolans dag, en rapport som lyfte just denna fråga och den är särskilt viktig för Göteborg. Här finns utmaningar som behöver nya svar. 

Även Lotta Edholm bloggar om förslaget.

måndag, september 09, 2013

Skapa framtidstro!

Under förmiddagen hade kommunstyrelsen ett extra sammanträde för att diskutera den
senaste tidens skottlossningar i Göteborg tillsammans med polisen, räddningstjänsten och berörda stadsdelar. Det var ett bra möte. Att det förekommer skottlossningar på öppen gata i Göteborg är fullständigt oacceptabelt. Det måste upphöra!

Polisen har givetvis ansvar för att lagföra de skyldiga men vi måste gemensamt se till att människor inte behöver vara oroliga för att gå ut. Det är bra att polisen finns i området för att svara på frågor, skapa lugn och för att ta emot vittnesuppgifter. Vi måste samarbeta mer – tillsammans med goda krafter - för att få stopp på droghandel, rekrytering till kriminella gäng och skapa framtidstro.

Tidiga insatser i skolan är viktigt.

Ungdomar som hamnar på glid i samhället har ofta andra problem. Erfarenheter pekar på att det syns tidigt att vissa barn riskerar att hamna i riskzonen. Många gånger märks det redan i förskolan. Det är signaler som måste tas på allvar. Det kan vara våld i hemmet, drogproblem, skolk, att man kommer efter i skolan. Barn och unga måste mötas av tydliga och tidiga insatser – men också reaktioner från samhället och vi måste tydliggöra föräldraansvaret. Det första brottet måste bli det sista. Därför måste samhället också hela tiden störa ”svansen” som rör sig bakom de gäng som nu är i konflikt med varandra.

Vårt viktigaste arbete är att skapa framtidstro. Det är genom bra skolor, trygga bostadsområden, en närvarande polis och bra vägar ut i arbetslivet som är avgörande.

I maj förra året presenterade Folkpartiet i Göteborg en rapport med en rad förslag om hur staden kan arbete för att möta upp unga i riskzon och minska kriminaliteten bland ungdomar. Läs rapporten.


I nyhetsflödet: GP, GT1, GT2, AB, SvD, SR, SVT

onsdag, september 04, 2013

Regeringen tillför miljarder till gymnasieskolan


Reformeringen av den svenska gymnasieskolan har varit en av de allra viktigaste reformerna som Alliansregeringen har genomfört sedan maktskiftet 2006. Ett rejält omtag togs för att lyfta kvalitén på de studieförberedande programmen, stärka yrkesutbildningarna och minska avhoppen. 2011 startade den nya gymnasieskolan och min bedömning är att eleverna har anpassat sig till den nya gymnasieskolan.

När beslutet togs 2009 förutsattes effektivitetsvinster med den nya gymnasieskolan. Dessa vinster skulle bland annat uppnås genom färre valmöjligheter för eleverna, genom minskat utrymme för olika utbildningsinriktningar och genom att genomströmningen i gymnasiet långsiktigt skulle komma att öka. 

Jag har hela tiden varit kritisk till att reformen inte finansierades fullt ut och det har påtalats vid ett flertal gånger. På sikt kommer reformen att ge resultat – men det tar tid. Nu har regeringen lyssnat och det välkomnas!

I den kommande budgetpropositionen föreslås nämligen att kommunerna tillförs 1 360 miljoner kronor för 2014 och beräknar 1 930 miljoner kronor för 2015 och 1 460 miljoner kronor 2016. Miljoner som kommer att betyda mycket runt om i landets kommuner, även i Göteborg.

Under lång tid har socialdemokraterna krampat sig fast vid denna fråga och samtidigt fortsatt blunda för att gymnasieskolan i Göteborg är och har varit underfinansierad i mer än tio år. Nu, äntligen, kanske den rödgröna majoriteten kan tänka om. Det skulle den göteborgska gymnasieskolan må bra av. Gymnasieskolan behöver lokala satsningar. Ansvaret är lokalt.