onsdag, februari 22, 2012

Vi behöver bättre tillsyn av all pedagogisk verksamhet

På kommunstyrelsens sammanträde i dag beslutade S, MP och V att uppdra till Stadsledningskontoret att komma med förslag på hur en tillsyn av fristående verksamhet inom förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem kan organiseras i Göteborgs Stad.

Att ta fram ett förslag till hur tillsynen av fristående verksamhet ska ske på en övergripande nivå i kommunen ställer vi oss bakom. Samtidigt ville vi att uppdraget skulle kompletteras med den kommunala verksamheten som bedrivs inom förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem - för Göteborgs stad är den dominerande aktören:
  • Av drygt 570 förskolor är cirka 180 fristående.
  • Av 130 fritidshem är 13 fristående.
  • Av 27 familjedaghem/pedagogisk omsorg är 10 fristående.
Vi menar att det behövs en bättre tillsyn av all pedagogisk verksamhet, oavsett huvudman. Dessutom ville vi att fristående verksamheter skulle bjudas in i arbetet och ges möjlighet att komma med synpunkter.

I december sa biträdande kommunalrådet Robert Hammarstrand (S), med ansvar för utbildningsfrågor, i en debatt i kommunfullmäktige att ”sedan är det naturligtvis så att vi måste bli bättre på insyn och dialog med de fristående verksamheterna – det är ett förbättringsområde.” I dag hade majoriteten chansen att förbättra dialogen med fristående verksamheter i Göteborg. Den chansen togs inte – eftersom vårt förslag röstades ner. Kommunstyrelsen har tidigare beslutat att bilda en referensgrupp, vilket gjordes i juni 2010, för att skapa en bättre dialog med fristående verksamheter. I slutet av förra året sades att arbetet skulle börja i januari 2012. Vi väntar fortfarande.

Vi behöver en bättre tillsyn av all verksamhet. För oss handlar det om ett kvalitetsarbete på lång sikt, och alla elever i Göteborgs stad ska känna att de har stöd av staden, oavsett vilken förskola eller fritidshem de har råkat välja!

onsdag, februari 15, 2012

Ge unga en chans att lära sig ett yrke

Ungdomar som har svårt att konkurrera om jobben måste få en chans att lära sig ett yrke. Därför föreslår vi nu att särskilda ungdomsavtal ska införas i minst 27 kommuner runt om i Sverige. Det skriver jag tillsammans med partiföreträdare från hela landet på Brännpunkt.

lördag, februari 11, 2012

Skapa ett entreprenörskvarter i Göteborg

Ett entreprenörskvarter där människor och organisationer med kompletterande erfarenheter samlas skapar goda förutsättningar för nya företag och jobb. Erfarenheter från andra städer visar på goda resultat. Ett Entrprenörernas hus i Göteborg skulle vara ett första steg, det skriver jag i dag på GP debatt tillsammans med Axel Darvik (FP), Martin Lackeus, Mariah ben Salem och Sven Bartilsson.

Nu vill vi uppmana stadens olika intressenter att bidra med konkreta förslag i det fortsatta idéarbetet. Var finns platsen som på kort sikt kan utgöra ett Entreprenörernas hus, och på lång sikt kan växa till ett entreprenörskvarter?

onsdag, februari 08, 2012

Minska arbetslösheten - inför särskilda ungdomsavtal

Igår föreslog Ann Catrine Fogelgren och jag att Göteborgs stad ska se över möjligheten att införa ungdomsavtal. Sedan tidigare har IF Metall genomfört detta och slutit särskilda ungdomsavtal med arbetsgivarna. Detta avtal ger unga lite lägre lön i början men de garanteras utbildning och handledning. Vi ser nu att ungdomsarbetslösheten biter sig fast i Göteborg och att andelen unga som har varit utan arbete i mer än 24 månader har ökat med 44 personer sedan förra året.

Vi måste pröva olika vägar för att minska ungdomsarbetslösheten och sänka trösklarna till arbetsmarknaden. Vi menar att det är bättre att ha ett arbete med lite lägre lön än ingen lön alls.

fredag, februari 03, 2012

Larm till utsatta tjejer - gör om, gör rätt!

För snart fem år sedan motionerade Folkpartiet liberalerna om att Göteborgs stad skulle genomföra ett pilotprojekt där unga tjejer och kvinnor som utsatts för hot eller våld skulle få ett personlarm. Remissinstanserna var positiva och när motionen behandlades i fullmäktige ställde sig Vänsterpartiet bakom motionen tillsammans med övriga Allianspartier. Vi fick majoritet och förslaget godkändes. Sedan dess har inget hänt...
På onsdagens kommer förslaget tillbaka till kommuntyrelsen igen, det sker eftersom vare sig någon stadsdelsförvaltning eller någon av stadsdelsnämnderna har anmälts sig beredda att åta sig ansvaret att driva pilotprojektet. Stadsledningskontoret förelår att vi ska avsluta ärendet eftersom uppdraget inte går att genomföra vill – trots att fullmäktige har beslutat att så ska ske.
En snäll tolkning av att ingen stadsdel ännu anmält intresse för att genomföra projektet kan vara omorganisationen (sammanslagningen till 10 SDN). Det duger inte! Det är inte frivilligt att följa beslut som fullmäktige fattar.

Under 2011 anmäldes omkring 27 800 fall av misshandel mot kvinnor över 18 år i Sverige enligt BRÅ. 57 procent av alla anmälda fall ägde rum inomhus, där kvinnan var bekant med offret. Antalet anmälda fall av kvinnomisshandel har ökat under lång tid, det rör sig om två särskilt utsatta grupper, ensamstående mödrar som främst utsätts för våld av närstående och kvinnor som blir utsatta för våld i yrkeslivet.

För unga tjejer eller kvinnor som varit utsatta för hot eller våld är ett personlarm en förhållandevis liten insats som kan leda till såväl större upplevd som verklig trygghet. Personlarmet ska inte och kan inte ersätta det fantastiska arbete som görs på kvinnojourer för att skydda kvinnor som tvingats fly sina egna hem – men det kan öka tryggheten och friheten för kvinnor att röra sig fritt ute och hemma.

På fem år har mycket hänt på tekniksidan, det borde underlätta. Trygghetslarm, trygghetslinjer på telefon mm. Fastna inte i hindren, se möjligheterna! Vi vill fortfarande att pilotprojektet genomförs.

Läs mer om larmen:
GP