torsdag, mars 28, 2013

Svara på vår enkät!

 

Larmrapporterna har duggat tätt om äldreomsorgen. Äldre, anhöriga, personal och Socialstyrelsen har den senaste tiden beskrivit verkligheten och vädjat om förbättring i Göteborg. Äldre nekas ett äldreboende, tvingas flytta eller känner sig otrygga i sitt eget hem. Anhöriga skriker efter hjälp. Hemtjänstpersonalen orkar inte längre.

Socialdemokraterna verkar ta det hela med ro.

Det är inte okej. Våra äldre ska bemötas värdigt och känna trygghet i sitt eget hem. Äldre måste få möjlighet att påverka vad som händer i sin vardag. Göteborgs äldre förtjänar bättre. För mig är det uppenbart att en rad frihetsreformer behöver genomföras.

Vad tycker du? Gå in på www.folkpartiet.se/gbgtycker och svara på vår enkät om äldreomsorgen.

Enkäten är den första av många. Vi vill att du ska vara med. Vi tror nämligen att framtiden blir bättre med politiker som vågar lyssna. Att idéerna och förslagen vinner på att alla, och inte bara några, får ha ett ord med i laget.

PS. Alla som deltar i enkäten har chansen att vinna biobiljetter eller trisslotter!

tisdag, mars 26, 2013

Nu får det vara nog - satsa på gymnasieskolan!

I dag har jag varit med och tagit emot hundratals namnunderskrifter från gymnasieelever som
Namnunderskrifterna överlämnas
senaste veckorna har kampanjat mot nedskärningarna i gymnasieskolan under parollen "Min skola Min stad". Jag kommenterade kampanjen direkt i Västnytt och imorse debatterade jag frågan med Anna Johansson (S) i P4 Göteborgs Morgonprogram.


Folkpartiet och Alliansen delar deras oro för framtiden. Gymnasieskolan i Göteborg har länge varit underfinansierad och gymnasiepengen är en av de lägsta i landet. Självklart får det konsekvenser.

Därför har Folkpartiet sedan sju år tillbaka satsat betydligt mer på gymnasieskolan i Göteborg än Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet som har prioriterat annat.

På förra sammanträdet med utbildningsnämnden föreslog FP och M att nämnden måste ha dialog med kommunstyrelsen om sk omställningskostnader nämnden får för att det är färre elever. Vi vill också se över hyresmodellen så att vi slipper betala hyra för lokaler vi inte använder längre. Alldeles för stor del av den redan låga skolpengen går till att betala kostnader som ligger flera år tillbaka. Det gick de rödgröna med på därför är det konstigt att ingenting hänt än.

På kommunstyrelsen imorgon hanteras en tilläggsbudget och där avsätter vi i Stadshusalliansen 20 miljoner till Utbildningsnämnden. Majoriteten avsätter inte en enda extra krona till gymnasieskolan i sitt förslag vilket förvånar mig mycket!

Jag hoppas att de tänker om - för den ekonomiska situationen är ytterst allvarlig. Utan mer pengar kommer hundratals lärare och tusentals elever att drabbas.

måndag, mars 25, 2013

Sommarjobb som entreprenör!

Göteborgs-Posten skrev förra veckan att antalet sommarjobb kommer att minska i Göteborg. Det är ingen positiv utveckling, speciellt inte när ungdomsarbetslösheten är så hög som den är. Ett sommarjobb betyder mycket och Göteborgs stads förvaltningar och bolag har ett stort och särskilt ansvar att erbjuda plats till ungdomar. Idag, måndag, lottas 1500 platser ut bland de 2700 sökande ungdomarna. Stort grattis till de som har turen med sig!

Folkpartiet skulle gärna se att Göteborg testar fler och nya vägar att ta fram sommarjobb till ungdomar. Ett sommarjobb är ofta den första erfarenheten av ett riktigt jobb, en viktig erfarenhet att ha med sig i sitt CV och ett första steg mot ett yrkesliv.
Vi vill gärna se att konceptet Sommarlovsentreprenör prövas på fler ställen i Göteborg! Genom ett sådant program får ungdomar möjlighet att utveckla sina entreprenöriella egenskaper, pröva sin affärsidé genom att låta dem driva företag som "sommarjobb". I år prövas det i Västra Hisingen där ansökningstiden går ut 31 mars.

Det hade varit roligt om staden kunde genomföra det bredare och tillsammans med fler ex Handelskammaren och Ung företagsamhet (UF) eller andra organisationer som främjar entreprenörskap redan nu till sommaren - företagsamma ungdomar finns över hela staden. Och starta planeringen inför nästa sommar redan nu, så att fler får chansen! 

torsdag, mars 21, 2013

Skolan behöver en nystart!

I dag har jag tillsammans med Kristina Tharing och David Lega presenterat rapporten, Nystart för skolan i Göteborg, på Göteborgs-Postens debattsida. Rapporten innehåller en rad förslag och åtgärder som Alliansen vill genomföra efter en valseger.

Under 2011 och 2012 har statens Skolinspektion genomfört tillsyn i Göteborgs stad. Granskningen visar på anmärkningsvärt stora skillnader i kunskapsresultat mellan de kommunala grundskolorna i Göteborg, både inom och mellan stadsdelarna. Tillsynen visar att fler än var fjärde elev i stadens grundskolor når inte kunskapskraven i alla ämnen, undervisningen anpassas inte efter eleven behov och det systematiska kvalitetsarbetet brister på samtliga nivåer inom staden. Det är ohållbart att 30 procent av eleverna saknar godkända betyg, att individanpassningen misslyckas i 25 procent av fallen och att var femte skola inte ger eleverna särskilt stöd i den utsträckning som eleverna har rätt till.

Stadsdelsnämnderna som är skolnämnder har inte klarat sitt uppdrag. Det är uppseendeväckande att den kritik som framfördes för sex år sedan inte har åtgärdats och att resultaten har fortsatt att försämras. Därmed har åtskilliga elever, drygt tusen per år, lämnat stadens skolor utan tillräckliga kunskaper. 

Därför vill vi lyfta bort ansvaret från stadsdelarna, samla grundskolan i en central nämnd och stärka det systematiska kvalitetsarbetet. Samtidigt vill vi öronmärka pengarna till varje elev och till de elever som är i särskilt behov av stöd. Vi vill också inrätta en särskild specialpedagogisk nämnd och stärka Center för skolutveckling.

Vi har högre krav och ambitioner. Göteborgs skolor ska utmana och stimulera alla elever att nå längre. Det är dags att skolan prioriteras i Göteborg.


PS. Ikväll debatterar kommunfullmäktige Skolinspektionens kritik av skolan i Göteborg. Du kan antingen lyssna på debatten på plats ellervia närradion.

fredag, mars 08, 2013

Inför vistelseförbud i Göteborg

De insatser som finns för att skydda kvinnor från misshandlande män räcker uppenbarligen inte. Alldeles för många gånger har vi tvingats konstatera att samhällets skydd inte är tillräckligt. För bara en vecka sedan skedde ett nytt mord i Göteborg.

Varje år dödas 17 kvinnor av män som de har eller har haft en relation till. För att minska våldet mot kvinnor vill Folkpartiet införa kommunalt vistelseförbud. Det skriver jag i dagen på Sidan 4 i Expressen tillsammans med Maria Arnholm, Lennart Gabrielsson och Eva Bertz.

Jag vill att Göteborg nu blir en pilotkommun för kommunalt vistelseförbud.

torsdag, mars 07, 2013

Gymnasieskolan i Göteborg är underfinansierad

Folkpartiet och Alliansen har länge påpekat att gymnasieskolan i Göteborg är underfinansierad. Tillsammans med allt färre gymnasielever i regionen och dyra lokaler som inte används har utbildningsförvaltningen hamnat i en svår ekonomisk situation. På senaste nämndsammanträdet beslutade vi att använda det som fanns kvar av eget kapital, vilket jag också kommenterar i dagens GP.

År efter år har vi förslagit fullmäktige att stärka gymnasiepengen. I vårt förslag till budget är förstärkningen 30 miljoner. Den prioriteringenhar den rödgröna majoriteten inte gjort och år av underfinansiering får nu sina konsekvenser. Jag är inte stolt över att Göteborg är en av de kommuner i landetsom har lägst skolpeng till gymnasiet. Har man ambitioner att utveckla Göteborg till en kunskapsstad krävs gedigna och långsiktiga satsningar.

På det senaste sammanträdet med Utbildningsnämnden beslutades, på vårt förslag, att inleda diskussion med kommunledningen om nämndens underfinansiering, om stadens hyresmodell som slår hårt mot gymnasieskolan och om det omställningsarbete som nu sker inom förvaltningen.

Det är inte rimligt att nuvarande gymnasieelever och lärare ska få betala för år av misslyckad politik. Men det är verkligheten i det socialdemokratiska Göteborg. Jag vill ta över. 

Rätt till läxhjälp

I dag har Christer Nylander, ordförande i Folkpartiets programkommitté, meddelat att kommittén kommer att föreslå att skolan ska ge möjlighet till läxhjälp för de elever som behöver det. Fritidshemmen ska också i utökad utsträckning stödja skolarbetet, exempelvis med läxhjälp. Förslaget innebär att rätten till läxhjälp skrivs in i skollagen och att statsbidrag utgår till skolans huvudmän.

Vi i Folkpartiet vill att skolan ska präglas av höga ambitioner. För att nå dit krävs en rad åtgärder som kan hjälpa eleverna på vägen. Rätt till läxhjälp är en sådan åtgärd. Organisationer som ex Läxhjälpen och Intize bedriver i dag mycket framgångsrik läxhjälpsverksamhet som är viktigt att ta till vara! Bra förslag från partiprogramskommittén!