fredag, oktober 28, 2016

Hög tid att bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck

Varken Hora eller Kuvad bedriver ett viktigt arbete och i dag presenterades kartläggningen, Tolvhundra, där organisationen har kartlagt förekomsten av hedersförtryck bland unga i Göteborgs socialt och ekonomiskt utsatta förorter. Jag var på plats för att lyssna in. 

Kartläggningen visar bland annat att 78,4 procent av de tillfrågade flickorna anser att deras liv är hårt kontrollerat av familj och släkt. Det är inte okej. Resultaten visar, svart på vitt, att Göteborg har misslyckat i sitt sociala ansvarstagande. Tidigare i år tog Liberalerna initiativ till en bred kartläggning om hedersförtrycket och ett enigt fullmäktige har ställt sig bakom förslaget. 

Förtrycket tar sig många olika former. I sin mildaste form kan det handla om dagliga förolämpningar och nedvärderingar. Det kan också innebära total utfrysning eller ett förbud från att delta i simundervisning i skolan eller aktiviteter efter skolan. Inte sällan övergår förtrycket i hot och i fysiskt våld. Flickor som inte får umgås med vem de vill har bröder som övervakar, hotar och slår. Det kan börja med örfilar och i sin yttersta form leda till framtvingade självmord eller mord.

Vi måste höja kunskapen om hedersproblematiken i samhället i stort och i synnerhet hos myndigheter, kommuner, landsting och regioner ska höjas. Liberalerna menar att det behövs en "nollmätning" i Göteborgs stad. Men sen behövs ökade insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck. Göteborgssamhället får inte abdikera från denna fråga.

tisdag, oktober 25, 2016

Skolan lyfts från stadsdelarna!

Äntligen, säger jag, är de rödgröna partierna beredda att lyfta bort ansvaret för skolan ifrån SDN till en central nämnd. Det är ett krav som Liberalerna drivit under många år. Men nu är alla partier i kommunfullmäktige eniga i frågan. De rödgröna partierna säger även ja till mitt och Mariah Ben Salem Dynehälls förslag om att skrota IT-stödet Hjärntorget. Ärligt talat så kopierar de vår politik. Men mer måste till för att lyfta skola i Göteborg.

torsdag, oktober 13, 2016

Ett kraftfullt ökat bostadsbyggande behövs i Göteborg

Göteborg behöver en rejäl byggboom, annars riskerar Göteborg bli en stad på dekis. Skriver idag på GT:s debattsida med Ann Catrine Fogelgren och Axel Darvik om hur viktigt det är att bygga ihop staden. Ikväll ska fullmäktige debattera Liberalernas förslag om 150 000 nya bostäder i  Göteborg. Läs gärna mer om vårt förslag och följ debatten direkt!

Rädda assistansen

För drygt 20 år sedan införde Liberalerna rätten till personlig assistans. Det är en av de största frihetsreformerna i svensk historia. Men nu hotas människors frihet när den rödgröna regeringen genomför nedskärningar på LSS. Det är inte acceptabelt. Liberalerna väljer istället att satsa en LSS-miljard för att värna dem som behöver samhällets stöd allra mest.

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag som ska garantera personer med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar goda levnadsvillkor. LSS ger rätt till tio insatser och i Göteborg rör det sig om drygt 3 600 personer som får olika insatser. 230 av dessa har i dag rätt till assistans.

Regeringen har tillsatt en utredning som ska lämna förslag på hur assistansen kan begränsas när det gäller antal användare och / eller antal timmar. Direktiven till utredningen är högst oroväckande, inte minst för många göteborgare och familjer som riskerar att fråntas sin assistans eller få den kraftigt begränsad. Redan i dag har Försäkringskassan direktiv från regeringen om att minska på hjälpen. Vi har redan sett flera fall i Göteborg där bedömningarna har blivit hårdare och där personer har flyttats över från LSS till insatser via socialtjänsten.

Finansminister Magdalena Andersson (S) framhäver gärna att det går bra för svensk ekonomi, men vill ändå skära ned på rätten till personlig assistans. Det skriver jag på GP debatt tillsammans med Bo Anderssen (L). Avveckla Hjärntorget

Göteborgs stad kan inte ha ett systemstöd som riktar sig till över 100 000 personer som är så omodernt och som inte levererar nytta. En framgångsrik likvärdig skola kräver ett IT-stöd som ger mer tid till kunskap och det pedagogiska uppdraget, inte tvärtom. Det är hög tid att avveckla Hjärntorget. Det föreslår jag tillsammans med Mariah Ben Salem Dynehäll i en motion till kommunfullmäktige. Läs hela förslaget.

måndag, oktober 03, 2016

Göteborg faller på nytt i Bästa skolkommun

I dag presenterade Lärarförbundet sin årliga ranking, Bästa skolkommun, och Göteborg faller två placeringar till plats 217 (!). Det är inte okej. En stad med ambitioner kan inte vara nöjd med det här resultatet. Det är uppenbart att skolan i Göteborg behöver en nystart och det är hög tid att lyfta skolan såväl organisatoriskt som ekonomiskt. Det är oroande att Göteborgs stad tappar på delområdena lön och avtalspart i rankingen, eftersom det är två områden som är avgörande för att rekrytera nya lärare, behålla de lärare vi redan har och locka tillbaka lärare som lämnat yrket. Kommuner som har satsat på skolan har lyckats vända trender och förbättra sina skolresultat. Om skolan misslyckas, kommer Göteborg att misslyckas. Men om skolan lyckas, kommer Göteborg att lyckas. Därför är det dags att sätta skolan först i Göteborg.

lördag, oktober 01, 2016

Rektor ska vara pedagogisk ledare

Rektorsrollen måste frigöras från politiken och rektorerna ges mandat att vara pedagogiska ledare. Ta bort de lokala målen, ge rektorerna fullt budgetansvar och höj deras lönen. Det är några av de förslag som jag tillsammans med Alliansen skriver om på GP debatt i dag. Rektors arbete är avgörande för en framgångsrik skola.

fredag, september 30, 2016

Krisen i skolan är knappast Jan Björklunds fel

Författarna till debattboken Björklund-effekten – Svartmålningen som blev sann hävdar att krisen i skolan började i och med att Alliansen tog plats i regeringen 2006. De menar att om det fria skolvalet begränsas, men troligen helt avskaffas, om friskolornas vinst förbjuds och om inte lärarlegitimationen införts skulle vi inte ha någon skolkris. Det är en mycket märklig slutsats som saknar faktastöd och rimlighet. Krisen i skolan och kunskapstappet har sitt ursprung i reformer som genomfördes för flera decennier sedan. Det skriver jag på GP debatt tillsammans med Christer Nylander.

torsdag, september 29, 2016

Minska förskolans barngrupper

Redan 2010 lyfte Liberalerna, då Folkpartiet, krav på ett maxtak på förskolans barngrupper. Sedan dess har förskolan byggts ut men Göteborgs kommunala förskolor brottas fortfarande med alldeles för stora barngrupper. Kravet på ett maxtak är lika berättigat nu som för sex år sedan. En förändring måste till. Det skriver jag på GT debatt i dag.

Förra året kom regeringens nya riktmärken. Enligt Skolverket är riktmärket för småbarnavdelningarna (1-3 år) mellan sex till tolv barn. I Göteborg har andelen kommunala småbarnavdelningar med grupper inom riktmärket minskat. Istället har andelen avdelningar med fler småbarn ökat. För de lite äldre barnen (4-5 år) är riktmärket nio till 15 barn. Närmare 70 procent av de kommunala förskoleavdelningarna ligger över riktmärket och den andelen har ökat enligt samma verk. Oasvett om vi jämför med andra storstäder eller riket totalt, så har Göteborg för stora barngrupper.

Forskning från Göteborgs universitet visar att barngruppens storlek har en större betydelse för kvalitén än personaltätheten. I den lokala förskolepolitiska debatten brukar det låta tvärtom. Visst är det så att det finns andra faktorer som ligger till grund för en framgångsrik förskola än enbart barngruppens storlek som staden måste jobba med. Det handlar om kompetens och utbildning hos personalen, om gruppens sammansättning, lokalernas förutsättningar och personaltätheten. Men det går inte att blunda för barngruppernas storlek

tisdag, september 20, 2016

Göteborgs företagsklimat måste bli bättreI dag presenterade Svenskt Näringsliv sin ranking över företagsklimatet i landets kommuner. Göteborg placerar sig på 168:e plats vilket är en bättre placering, men långt ifrån okej. Andra kommuner har nämligen blivit sämre. Det stora raset som har pågått sedan 2009 måste hämtas hem. Vi har fortfarande 98 kommuner som ligger före oss jämfört med stadens placering för sju år sedan.

Rödgrönrosa Göteborg ligger fortfarande hjälplöst efter när det kommer till faktorerna konkurrens från kommunen (250:e plats), service till företag (252:e plats) och kommunpolitikernas attityder till företagande (260:e plats). Här finns det att göra. Det är dags för att bjuda in företagen till samtal.

Utan företagare stannar välfärden, därför är det så viktigt att det finns ett företagsklimat som föder, stimulerar och utvecklar framgångsrika företag, företagare och entreprenör. Det är så vi skapar framtidstro och bygger en hållbar stad.

torsdag, september 01, 2016

Sprututbyte blir verklighet i Göteborg

Under flera år har Liberalerna drivit på och lagt förslag om att ett sprututbytesprogram ska inrättas i Göteborg. Nu blir det äntligen verklighet.

Socialstyrelsen har uppskattat att det finns cirka 8 000 personer som injicerar droger i Sverige. 57 procent av personerna finns i någon av de tre storstadsregionerna, varav ungefär 1 400 i Göteborg och Västra Götalandsregionen.

I dagsläget arbetar staden mot droger genom ett främjande och förebyggande arbete främst i stadsdelarna tillsammans med social resursförvaltning. Staden erbjuder bl a behandling, rådgivning, rehabilitering och boende för vuxna och unga som vill ta sig ur ett missbruk eller som behöver stöd i sin drogfrihet.

Nu kommer det tas ett viktigt steg i det fortsatta arbetet.

Sedan tidigare har Västra Götalandsregionen - i politisk enighet - beslutat att efterhöra stadens intresse för ett sprututbytesprogram. Tyvärr har motståndet varit kompakt vilket försenat införandet flera år eftersom kommunerna har haft veto i frågan. Just nu förbereds ny lagstiftning som innebär att kommunernas veto tas bort. Liberalerna är nu tillsammans med de rödgröna partierna överens om att lämna ett positivt besked till regionen och påbörja förberedelserna med att införa ett sprututbyte i Göteborg. 


Vi är övertygade om att ett program kommer att förhindra att en redan utsatt grupp dessutom drabbas av allvarliga sjukdomar. Missbrukare är ofta personer som inte hörs och som har allra minst frihet. För oss liberaler är det en självklarhet att alla göteborgare garanteras en värdighet och trygghet i att när behovet finns, så finns också stödet där. 

I dag är jag både glad och stolt.

måndag, augusti 15, 2016

Karin Pleijel saknar svar på lärarkrisen

Skolstarten närmar sig med stormsteg och just nu saknas 120 behöriga lärare i Göteborg. På flera skolor får terminsstarten lösas med obehöriga och vikarier även denna höst. Lärarkrisen är ett allvarligt samhällsproblem som måste hanteras och därför är det oroande att Karin Pleijel och hennes rödgröna kollegor saknar svar. 

Ska vi lyckas locka nya studenter till lärarutbildningen, attrahera lärare tillbaka till klassrummet och behålla de lärare vi redan har måste deras kompetens återspeglas i lönekuvertet. Lärarutbildningen behöver samtidigt vässas och söktrycket fortsätta att öka. Lika viktigt är att insatser genomförs för att förbättra arbetsmiljön. 

Kommunaliseringen av skolan var förödande för läraryrket och det finns en stark koppling mellan yrkets dåliga löneutveckling och dess attraktivitet. Vi ser det på flera andra områden, exempelvis när det kommer till lärarnas fortbildning. Det kommer att ta tid att återställa lärarnas löneläge och kräver en långsiktig strategi över såväl mandat- och avtalsperioder. 

Vi kan inte vänta längre med att vidta åtgärder. Ska Göteborg utvecklas som kunskapsstad behöver vi lyfta läraryrket och stärka Göteborgs stad som arbetsgivare. Det är så vi bygger en framgångsrik skola. Nu får det vara slut på snacket – nu behövs verkstad Karin Pleijel.

fredag, juni 17, 2016

Ann-Sofie Hermansson tömmer nu ladorna

Konjunkturen i svensk och göteborgsk ekonomi är god. Trots det så drivs Göteborgs stad med stora strukturella underskott. Det är en allvarlig utveckling. Vi liberaler menar att den ekonomiska politiken måste läggas om. Göteborg behöver en politik som tar ansvar för ekonomin och för skola och omsorgen.

Socialdemokraterna har fullständigt lämnat walk over i den ekonomiska politiken, slagit sönder spargrisen och nallar nu av pengarna. Se mitt anförande från gruppledardebatten.torsdag, juni 16, 2016

Satsa på Göteborgs rektorer

För att lyfta kunskapsresultaten krävs förutom satsningar på lärarna och satsningar på det pedagogiska ledarskapet. Forskning visar att rektorns roll är central. Men i Göteborg jämställs vi rektorer med enhetschefer. Det är en tydlig signal om hur den styrande minoriteten ser på jobbet. Ingen annan grupp är så klämd mellan sitt statliga uppdrag och den kommunala budgeten som rektorerna.

Därför lyfter vi bort alla kommunala mål, vi ger dem makten över budgeten och vi höjer deras löner. Rektors viktiga arbete måste och ska premieras. Det är några av de satsningar som vi gör i årets budget.

Läs mer på GP debatt om vilka satsningar skolan i Göteborg behöver.

torsdag, juni 02, 2016

Hedra Ingrid Segerstedt-Wiberg med staty i Göteborg


Ingrid, en stridbar göteborgare
Den 21 maj 2010 avled journalisten, debattören och socialliberalen Ingrid Segerstedt-Wiberg.
Hon blev nästan 99 år.

Under alla år var hon engagerad i jämställdhetskampen, i flykting- och fredsfrågor. Hon arbetade mot rasism, intolerans, främlingsfientlighet och för mänskliga rättigheter. Under flera år var hon också en av liberalernas främsta riksdagsledamöter.  

Det finns många ord som passar in i beskrivningen av Ingrid som människa och hennes gärning. Det ord som kanske passar bäst är stridbar. För stridbar, det var hon i hela sitt liv - med en vass penna och uppfordrande röst.

Ikväll kommer jag och Ann Catrine Fogelgren för Liberalerna tillsammans med en rad kvinnor i kommunfullmäktige lämna in initiativet. Att resa en staty över Ingrid Segerstedt-Wiberg och hennes minne i centrala Göteborg lagom till jubileumsåret 2021 blir en tydlig symbol för att arbetet för demokrati och mänskliga rättigheter aldrig får avstanna!

Flytta statliga myndigheter till Göteborg


Liberalerna Göteborg vill flytta myndigheter från Stockholm till Göteborg. I Göteborg ser vi en utveckling där många välutbildade flyttar från staden efter sina studier eftersom myndighetsjobben för exempelvis ekonomer, statsvetare och jurister saknas. Det vore ett lyft för Göteborg om vi lyckades behålla och attrahera dessa kompetenser i vår stad.

Nuvarande myndigheter i Göteborg är placerade centralt. Kommande myndigheter bör placeras i andra stadsdelar som Angered, Östra Göteborg eller Västra Hisingen. Myndigheterna borde flyttas till områden där det finns stadsliv men saknas arbetsplatser.
Fördelarna med det är att man får mer ”dagsliv” i dessa områden genom att tillföra arbetsplatser, dessutom kan det bli en positiv synlig kraft att man satsar på området och att man kan sänka sina lokalkostnader men bibehålla korta pendlingsavstånd för anställda.

Civilminister Ardalan Shekarabi (S) säger i dag till DN att han lovar att peka ut flera statliga verk som ska flyttas från Stockholm. Det är välkommet. Ett antal av dessa borde lokaliseras till Göteborgs förorter!

tisdag, maj 31, 2016

Fokus på skola, äldre, jobb och ökat bostadsbyggande

David Lega, Jonas Ransgård, Helene OdenjungI dag har jag tillsammans med Moderaternas Jonas Ransgård och Kristdemokraternas David Lega presenterat sin gemensamma budget för Göteborgs Stad 2017 på en pressträff.

I budgeten gör vi flera satsningar på skolan. Göteborg behöver en modern skolorganisation som skapar en likvärdig skola där alla elever möts av höga positiva förväntningar och tidiga insatser. Kunskapsresultaten måste vändas. Under 2017 lyfter vi skolan från SDN och inför ett nytt ersättningssystem där skolans pengar öronmärks. Alla skolor ska vara bra skolor. Vi höjer också rektorernas och lärarnas löner. Göteborg behöver ett grundskolelyft.

Vi vill göra plats för fler göteborgare. Göteborg behöver fler studentbostäder, bostäder för unga, trygghetsboenden, hyres- och bostadsrätter och småhus. Under 2017 ska det planeras för minst 5 000 bostäder. I dag tar det åtta år från idé till inflyttningsfest, det är ohållbart. Plan- och byggprocessen måste liberaliseras genom regelförenklingar, flexiblare planer och en breddad planprocess. Genom nyproduktion och flyttkedjor kan Göteborg bli ett hem för fler.

Läs mer om förslaget till budget

Vi vill ta ansvar och ge Göteborg en nystart

De senaste två decennierna har Göteborgs utmaningar blivit fler och värre. Det rödgrönrosa ledarskapet har misslyckats. I dag presenterar vi vår budget för 2017 med en rad reformer och förslag för att ge Göteborg en nystart, det skriver jag på GP debatt i dag tillsammans med Jonas Ransgård och David Lega.

fredag, maj 27, 2016

Satsa på utbildning, lärlingar och enkla jobb

Arbetsförmedlingens senaste prognos för åren 2016 och 2017 visar att grupper med en svagare position på arbetsmarknaden får allt svårare att hitta ett arbete. Under 2017 väntas gruppen utgöra omkring tre fjärdedelar av de inskrivna arbetslösa. Det kommer också att ske en kraftig ökning av nyanlända som skriver in sig.

Att det blir allt svårare och tuffare för nyanlända att få ett jobb beror i hög uträckning på att andelen enkla jobb, som inte kräver någon utbildning eller endast grundläggande sådan, är mindre i Sverige än i något annat EU-land och att lönespridningen är låg. Det är helt avgörande att fler nya göteborgare lämnar bidragsberoende och kommer i jobb. Det är så vi kan minska utanförskapet och stärka integrationen. Lika viktiga är att fortsätta pressa ned ungdomsarbetslösheten.

Lyckas vi inte med integrationen väntar en tickande social bomb i Göteborg. Göteborgs stad som arbetsgivare måste ta ett betydligt större ansvar för att nyanlända och arbetslösa ungdomar kommer i jobb.

I kommande budgetförslag föreslår Liberalerna en rad insatser för att sänka trösklarna till jobb för nyanlända göteborgare och ungdomar. Vi avsätter resurser till ett uppdrag om att hitta arbetsplatser för Lärlingsplatser, Yrkesintroduktionsanställningar, Nystartsjobb och Instegsjobb inom Göteborgs stad.

Det kan exempelvis handla om anställningar inom kommunala verksamheter som förskola, de kommunala bolagen, i skolkök, omsorg och park/natur. Målet ska vara att hitta 1 000 arbetsplatser till 2017. I uppdraget ingår också att hitta 500 enkla jobb inom kommunen. Därutöver utmanas näringslivet i Göteborg att skjuta till lika många platser, totalt 3 000 nya arbetsplatser för nyanlända och ungdomar. 

Vi föreslår också att antalet platser inom GRVux/Yrkesvux och inom den gymnasiala lärlingsutbildningen byggs ut kraftfullt under de kommande åren. 

Att få nyanlända i jobb är en av vår tids största utmaningar. 

lördag, maj 21, 2016

Skydda ungdomar från påtvingade äktenskap

För ett antal ungdomar i Göteborg kommer sommarlovet 2016 att innebära att de tvingas ut ur landet för att giftas bort mot sin vilja. Vi som drivs av liberala värderingar har en skyldighet att agera för att skydda de barn och ungdomar som behöver vår akuta hjälp. Det är inte för sent ens på Landvetter Flygplats.

Sverige måste hjälpa flickor fly bortgiftesresor – innan de förts ut ur landet. Det skriver jag tillsammans med Lotta Edholm och Fredrik Sjögren på Aftonbladet debatt i dag. 

onsdag, april 27, 2016

Sopa inte brottsmisstankar om gode män under mattan

Senaste dagarna har SVT Nyheter granskat kommunernas gode män. Granskningen har begärt ut samtliga tillsynsrapporter från länsstyrelserna under åren 2012-2015. Totalt handlar det om svindlande 26 miljoner kronor som har stulits och förskingrats. Enbart i ett fall ska överförmyndaren ha gjort en polisanmälan. I SVT's granskning har det också framkommit att SKL anser att kommuner inte är skyldiga att göra polisanmälan om upptäckt oegentligheter. Det är fullständigt oacceptabelt
Personer som får gode män utsedda tillhör samhällets mest utsatta. De förmår inte utan andras hjälp förfoga över sin egendom eller sin rätt. Det kan handla om barn utan föräldrar, personer med funktionsnedsättning och om sköra, kanske dementa äldre som står ensamma kvar i livet. 
Blotta vetskapen om att misstänkt förskingring inte blir polissak riskerar att locka oärliga personer att bli gode män. Vi ska inte sopa brottsmisstankar under mattan i ambitionen att inte såra eller skrämma. Vi ska stå upp för de svagas rätt att inte bli utsatta för brott. Det skriver jag idag tillsammans med oppositionsborgarrådet Lotta Edholm på SVT Opinion.


Att inte anmäla skurkar riskerar dessutom att kasta en skugga över alla de gode män som gör fantastiska insatser för en annan medmänniska. Det behövs verkligen fler som är beredda att göra det.  

Liberalerna tog idag på kommunstyrelsen också initiativ till att vi får en redovisning av vilka rutiner Göteborgs överförmyndare tillämpar. Vi efterfrågar också en fördjupad granskning av både överförmyndare och revisionen

tisdag, april 26, 2016

Starta hockeygymnasium även för tjejer i Göteborg!


Sveriges största elitidrottsgymnasium ligger i Göteborg. På Katrinelundsgymnasiet finns 16 olika idrotter representerade, med över 550 idrottande eleverUtbildningen på skolan syftar till att ge eleverna en god grundutbildning och samtidigt kunna satsa på en elitkarriär inom sin idrott. 

I dag finns det 31 hockeygymnasier runt om i landet. Fyra av dessa är för tjejer. Hockeygymnasiet i Göteborg är mycket framgångsrikt och har fostrat flera världsledande spelare, några av dem var med och tog hem SM-guldet till Göteborg och Frölunda hockey i söndags! Här finns omfattande kompetens och erfarenhet som kan ligga till grund för ett ledande hockeygymnasium också för tjejer i Göteborg.

Damhockeyn växer i Sverige, därför ökar behovet att kunna kombinera en gymnasieutbildning med elitsatsning även i Göteborgsregionen.
Idrottsutbildningar måste godkännas nationellt, därför är det viktigt att dialogen med alla berörda startar snarast, för att ansöka om etablering av hockeyinriktning även för damer med start nästa höst.

I dag på utbildningsnämndens sammanträde har vi tagit initiativ till att starta dialogen 
med lokala klubbar och förbund med syftet att utreda förutsättningarna för att etablera ett hockeygymnasium för tjejer i Göteborg.

måndag, april 25, 2016

Göteborg faller i ny skolranking

I dag presenterade Sveriges kommuner och landsting (SKL) sin ranking, Öppna jämförelser Grundskola – 2016. Göteborgs kommunala skolor tappar flera placeringar och är nu på 231:e plats i rankingen.

Årets ranking är ytterligare en bekräftelse på att Göteborgs styre gör allt annat än rätt. Det blir allt tydligare att kommuner inte ska ha ansvaret för skolan och därför vill Liberalerna förstatliga. Den rödgröna skolpolitiken i Göteborg är ett misslyckande och nu krävs rejäla förändringar. Nu har Malmö passerat Göteborg. 


Det är uppenbart att stadsdelarna har misslyckats som skolnämnder och det är hög tid att lyfta bort skolan från SDN. Därutöver behöver vi öronmärka resurserna, stärka rektorerna, lyfta lärarna och skapa arbetsro i klassrummet. Göteborg borde lära av liberalt styrda Landskrona, som gjort en medveten satsning och det visar sig nu i både elevernas resultat och i SKL's ranking.

torsdag, mars 10, 2016

Stoppa planerna på höghastighetsbanor

Frågan om höghastighetsbanor mellan storstäderna utreds just nu. De 300 miljarder kronor som banorna skulle kosta kan användas betydligt smartare och till större nytta för fler människor. Vi liberaler ser en uppenbar risk att viktiga investeringar trängs undan – om planerna på höghastighetsbanor ska förverkligas. Det skriver jag i dag på DI debatt tillsammans med liberala företrädare från storstadsregionerna. 

Sverige är i stort behov både av bättre spårtrafik och av fler bostäder – men under överskådlig tid är höghastighetsbanor fel prioritering. Grundproblemet som upplevs av många resenärer och företag är att den tågtrafik som redan finns fungerar alltför dåligt. Statens första uppgift måste därför vara att säkerställa att den nuvarande tågtrafiken fungerar bättre. Höghastighetstågen tillför inget till regionaltrafiken utan kommer tvärtom tränga undan region- och pendeltåg från spåren i storstadsregionerna.

Resurserna kan användas betydligt klokare

Kostnaderna för höghastighetsbanor, över 300 miljarder utan stationer och anslutningsbanor, motsvarar 15 års ordinarie statliga investeringar i infrastruktur. Andra infrastrukturprojekt riskerar att trängas undan, i värsta fall, drabba helt andra områden som skola och vård. Därför säger Liberalerna nej till höghastighetsbanor.

måndag, mars 07, 2016

Göteborgs klassrum behöver ordning - och studiero


Slagsmål i korridorer, bråk i klassrummen, stökiga lektioner som ständigt avbryts, elever kommer försent och skolk är en vardag på flera av stadens skolor. Exempelvis räknade Skolinspektionen, under enbart en lektion på Sjumilaskolan, till 26 avbrott, eftersom barn och vuxna kom och gick hela tidenKlassrum som präglas av ordning och arbetsro är relaterade till bättre kunskapsresultat, oavsett den socioekonomiska elevsammansättningen på skolan. Därför är det så viktigt att stadens klassrum har studiero.

Liberalerna har i kommunfullmäktige genom åren lagt en rad förslag och åtgärder för att återupprätta den disciplinära ordningen i skolan. Merparten har avvisats. Samtidigt har bristen på ordning, studiero och kunskapsfokus försämrats.


torsdag, februari 25, 2016

Göteborg behöver både temporära bostäder och byggboom

Sverige och Göteborg möter nu delar av den största humanitära katastrofen i modern tid. Konflikter och krig har tvingat miljontals människor på flykt. Under 2015 sökte över 162 000 människor asyl i Sverige. Att försöka föreställa sig vad det skulle innebära om man själv hamnade i den situationen är oerhört svårt. Några försöker inte ens.

För oss i Liberalerna är det uppenbart att fler länder i Europa och fler kommuner i Sverige behöver hjälpas åt. Det gäller även Göteborg. Merparten av asylsökande och nyanlända med uppehållstillstånd bor i de nordöstra stadsdelarna. 

I dag tar det alldeles för lång tid från idé till inflyttningsfest, det tar cirka åtta år. Det måste till kraftfulla förändringar för att snabba upp bostadsbyggandet. En utdragen planprocess kostar såväl tid som pengar. Med den extraordinära situation vi nu har borde regeringen ge kommuner som har omfattande bostadsbrist dispens i väntan på ändrad lagstiftning. Det skulle bidra till att vi kan få igång den byggboom Göteborg behöver.

Även om Göteborg skulle få dispens från gällande planprocess för bostadsbyggande så kommer temporära bostäder att behövas, inte bara till ensamkommande och barnfamiljer utan även till studenter, andra unga vuxna, äldre och de som kommer hit för jobb men som har svårt att hitta bostäder. Arbetet med att ta fram lämpliga platser måste göras tillsammans med stadsdelarna och med göteborgarna. Det finns många goda idéer att ta tillvara.

Det skriver jag i dag tillsammans med Ann Catrine Fogelgren på GP debatt

fredag, februari 19, 2016

Har Göteborgs Stadsmuseum blivit en rödgrön megafon?


I nästa vecka arrangeras ett möte på Göteborgs Stadsmuseum med en politikerpanel på temat,
Hög exploatering och livet mellan husen. Efter decennier av brist på byggkranar i Göteborg kommer det inom några år att börja förtätas. Det är positivt och frågan är värd att diskutera.
Men så mycket diskussion kommer det nog inte att bli när tre miljöpartister och tre socialdemokrater ska samtala i ämnet. Fem är ordförande och en är vice ordförande, som i detta fall känns inklämd för att jämna ut balansen mellan rött och grönt.

Jag har inga problem med att partier bjuder in till politiska diskussioner och att samtalet äger rum i offentliga lokaler. Tvärtom. Men när Göteborgs Stadsmuseum bjuder in till en programpunkt, även om det är ett samarrangemang med Centrum för Byggnadskultur, så ska fler partier finnas representerade. I detta fall saknas nästan 67 procent av Göteborgarnas röster eller 52 av fullmäktiges 81 mandat.

Under de senaste två decennierna har Göteborg misslyckats att bygga tillräckligt med bostäder. I dag har vi en omfattande brist på bostäder som slår mot stadens tillväxt och framtid. Det är ett resultat av den förda rödgröna politiken i Göteborg.

Politiska samtal, i alla fall i demokratiska samhällen, förs bäst mellan två eller flera debattörer där man försöker övertyga åhörarna när argument med olika ståndpunkter bryts mot varandra. Allt annat är enfald.

Göteborgs Stadsmuseums samlingar, jämte en dialog medomvärlden, ska bilda grund för deras arbete. Uppenbarligen inte. Skärpning!

PS. Det är tydligen först till kvarn…