fredag, november 26, 2010

Se mitt tal på partirådet


SVT Play kan du se mitt tal som jag höll på Folkpartiet Liberalernas partiråd i samband med att jag blev vald till 1:e vice partiordförande.

onsdag, november 17, 2010

Majoriteten blundar för skolket

Att elever inte är närvarande på lektionerna är ett allvarligt problem som måste förebyggas och i Göteborgs stad behövs det göras mer för att komma till rätta med frånvaron. Från perioden 2004 till 2009 ökade den ogiltiga frånvaron med nära 84 procent i Göteborgs grundskolor. Mellan skolåren 05/06 till 08/09 ökade antalet skolkbeslut (studiebidragen dras in) för gymnasielever från 468 stycken till 750 i Göteborg. Så ser verkligheten ut i klassrummen runt om i Göteborg.

Vi menar att en hög närvaro är avgörande för om eleverna ska kunna nå läroplanens mål för där ger lärarna helheter och sammanhang, som aldrig kan prövas i prov och tester. Vi menar därför att det är viktigt att skicka en tydlig signal till eleverna att undervisningen är viktig. En av flera åtgärder för att skicka en signal och förebygga frånvaro är att skriva in skolket i betygen. Det är inte första gången de är negativa till Alliansförslag om att följa upp frånvaron. När vi föreslog SMS sa de att det är så dyrt och "lärarna har annat för sig än att skicka SMS till föräldrarna hela dagarna". Nu finns det och webplatser där frånvaron kan registreras. Bra, men mer måste göras eftersom frånvaron trots detta inte minskar. Skolk och hög frånvaro är varningssignaler som måste tas på allvar. Därför välkomnar vi regeringens förslag att också föra in frånvaron i terminsbetygen.

Men även där sade den rödgröna majoriteten nej till förslaget på kommunstyrelsen, eftersom ett sådant förslag skulle flytta ansvaret till eleverna och bidra till en stigmatiserade effekt för elever som redan saknas i klassrummet. Dessutom hävdar de att utfärdandet av betygsdokument medför påfrestningar på miljön. Ska man skratta eller gråta?

Andra om skolk
GP SR

Nej till spetsutbildningar på grundskolan

På kommunstyrelsen i dag behandlades Utbildningsdepartementets förslag om att inrätta försöksverksamhet med spetsutbildningar inom grundskolan. Vi i Alliansen välkomnar att det införs en försöksverksamhet och föreslog även att Göteborgs Stad skulle ansöka om att få vara med i försöksverksamheten. Det var något som S, MP och V sade nej till - partierna vill inte ge den möjligheten till våra elever. Det är något som jag beklagar. Vi menar att även studiebegåvade elever inom grundskolan har rätt att utvecklas inom de teoretiska ämnena också i grundskolan. En sådan utbildning kan innehålla särskild fördjupning och breddningen inom exempelvis matematik, där eleverna ges möjlighet att läsa gymnasiekurser och få betyg i dessa kurser. Alla elever, oavsett om eleven valt kommunal eller fristående skola, har rätt att få stimulans och möta nya utmaningar.

torsdag, november 04, 2010

Tack för alla röster - nu börjar jobbet!

I dag samlas den nya församlingen i kommunfullmäktige. Inför mötet vill jag först och främst passa på att tacka alla er som röstade Folkpartiet liberalerna i valet. Ett speciellt tack vill jag också rikta till alla er, 2482 personer, nästan 10%, som valde att kryssa för just mitt namn. Det är ett stort ansvar och mandat som jag och Folkpartiet har fått av er. Det hoppas jag kunna förvalta väl både i fullmäktige och i kommunstyrelsen kommande fyra åren.
Börsen är bevakad inför KF.

Kvällens möte är hårdbevakat. Polisen har gjort bedömningen att det krävs säkerhetskontroll när vi går in och därför är det nu fullt med kravallstaket på Gustav Adolfs Torg.

För fyra år sedan när SD tog sitt första mandat i Göteborgs kommunfullmäktige var ett 50-tal aktivitster utan demonstrationstillstånd på plats för att inte Mikael Jansson (SD) skulle kunna ta sig in på mötet. Jag bloggade om det då också Fullmäktige - en högriskmatch! 

Denna gången är det Rättvisepartiet Socialisterna som sökt tillstånd att demonstrera men polisen befarar att andra grupper kommer att ta till liknande aktioner.

Det är aldrig rätt att ta till hot eller våld för att hindra någon att göra sin röst hörd. Det är aldrig rätt att förhindra folkvalda att gå in på sina möten eller att fatta beslut. Respektera de demokratiska fri- och rättigheterna! Ta debatten. Sakligt.

"Jag hatar dina åsikter men är beredd att dö för din rätt att uttrycka den"
Som Voltaire sa.

Skönt att vara liberal.

Öppnar Vägvalet dörren för Sverigedemokraterna?

Vägvalets partiledare Theo Papaioannou öppnar för samarbete med Sverigedemokraterna genom en valteknisk samverkan i Göteborg. Det skulle innebära att SD tar plats i flertalet stadsdelsnämnder tack vare Vägvalet. Ett mandat Vägvalets väljare knappast har gett dem.
Vad betyder det att samverka med andra partier?
Vägvalet antyder nu att andra partier går ihop mot dem och att de "tvingas" samarbeta med SD. Den bilden stämmer inte. Alliansens partier gick till val gemensamt, vi samarbetar och samverkar precis som vi alltid gjort i Göteborg och de rödgröna partierna S, V och MP samverkar också. Den som missat det har nog missat hela valrörelsen.


Vi har i Alliansen samtalat med Vägvalet. Vi erbjöd partiet plats i alla stora och viktiga nämnder där frågan om trängselavgifter kommer upp till behandling, deras enda valfråga. Trafiknämnden, Byggnadsnämnden, Fastighetsnämnden, Miljönämnden. Dessutom erbjöds de plats i Spårvägen och Revisorskollegiet. Det är platser de inte skulle kunna nå ens med samverkan med SD. Men det erbjudandet tackade Vägvalet nej till.

Är Vägvalet missgynnat?
Vägvalet fick 5 mandat i Göteborgs kommunfullmäktige, en person har redan hoppat av partiet men valt att sitta kvar som politisk vilde, det gör att Vägvalet bara har 4 mandat kvar. Det berättigar inte till plats i kommunstyrelsen ens om alla partier avstod helt ifrån att samverka. Att Vägvalet nu försöker framställa det som att de tvingas samarbeta med SD är fel. Det är ett val Vägvalet gör.


I nyhetsflödet: SR, GT, GP

onsdag, november 03, 2010

Allianslaget presenterat!

Idag presenterade Alliansen i Göteborg laguppställningen för nästa mandatperiod. Alliansen i Göteborg kommer att ta sex av de tretton ordinarie platserna i Kommunstyrelsen, samt två ersättarplatser. Kandidaterna föreslås fördelas enligt följande:


1. Jonas Ransgård (M), Kommunstyrelsens vice ordförande
2. Helene Odenjung (FP), kommunalråd
3. Kristina Tharing (M), kommunalråd
4. Maria Rydén (M), kommunalråd
5. Martin Wannholt (M), kommunalråd
6. David Lega (KD), kommunalråd

Till den första ersättarplatsen föreslås en moderat kandidat som utses den 15 november. Ann Catrine Fogelgren (FP) föreslås omväljas till den andra ersättarplatsen.

- År efter år, på punkt efter punkt, halkar Göteborg efter andra storstadsregioner. Vid nästa val har Socialdemokraterna haft makten i staden i 20 år. För göteborgarnas skull ska vi göra allt för att det inte blir en mandatperiod till. Under tiden kommer vi i Alliansen att driva och tydliggöra vår politik för ett bra företagsklimat, för kvalitet i skolan och välfärden samt för ökad trygghet i hela staden, säger Jonas Ransgård, gruppledare (M).

- Göteborg behöver kraftigt förbättrade resultat i skolan, minskat utanförskap och ökat bostadsbyggande. Det är viktiga framtidsutmaningar för Göteborg. Vi i Alliansen kommer att vara en konstruktiv opposition till det rödgröna styret. Vi behöver ge göteborgarna större inflytande och valfrihet över sin vardag, men också öka tryggheten och skapa framtidstro, säger Helene Odenjung, gruppledare (FP).

- Göteborg står inför stora utmaningar. Det handlar om hur fler ungdomar kan gå ur skolan med godkända betyg, om hur vi kan minska ungdomsarbetslösheten och skapa meningsfull fritid. Men det handlar också om att göteborgarna skall kunna känna sig trygga på gator och torg. Utmaningen ligger i att göra Göteborg till en god stad att bo i för alla, säger David Lega, gruppledare (KD).
 
Andra som skriver om:
Göteborg, Alliansen, Folkpartiet, Moderaterna, Kristdemokraterna, kommunstryrelsen
GP, SR,