fredag, september 30, 2011

Alliansen i Göteborg blir med blogg

I dag har Alliansen i Göteborg blivit med blogg, facebook och twitter. De tre kanalerna ingår i ett gemensamt förnyelsearbete inför valet 2014. Vi hoppas nu kunna förbättra och stärka dialogen om utvecklingen i Göteborg och förbätra vår politik.

Var gärna med på resan från start och tyck till om vår politik och det som händer i Göteb
org.

Debatt om friskolor i P1

Den morgonpigge kunde höra mig imorse (06.15) debattera friskolor med Rosanna Dinamarca (V) i P1morgon. Det med anledning av att friskolan Fredens Skola i Göteborg stängdes av skolinspektionen, eftersom skolmiljön visat sig vara extremt dålig för barnen. Lyssna gärna på debatten. Mer debatt i samma ämne kommer det snart att bli i fullmäktige med anledning av min interpellation som gäller Römosseskolan. 

I nyhetsflödet: GP1, GP2, GT,

tisdag, september 27, 2011

Öronmärka – ska det vara så svårt?

Nyligen hanterade kommunstyrelsen 2010 års kvalitetsredovisning för utbildningsområdet och det var tyvärr en rätt dyster läsning på flera områden. Rapporten konstaterar att de resurser som tillfördes förskolan under hösten 2010, som syftade till att stärka kvalitén och minska barngrupperna, inte har haft någon effekt. Det går inte heller se någon ökad personaltäthet i barngrupperna. Istället har antalet barn i grupperna ökat jämför med tidigare år och personalen upplever problem i den fysiska miljön och att kvaliteten har försämrats.
Till SR Göteborg säger Anneli Hulthén att: ”När vi säger att vi satsar mycket pengar på förskola och skola vill vi också kunna visa för medborgarna att det händer.” Frågan är hur länge Anneli kan upprepa samma svar. GP följer upp inslaget i dag.

Det kommer inte att 
bli någon förändring om inte majoriteten skrotar sin resursfördelningsmodell och öronmärker pengarna som Folkpartiet och Alliansen länge krävt. Det är inte bara förskolan som råkar illa ut när stadsdelarna fyller upp svarta hål i sin ekonomi, även grundskolan och fritidshemmen drabbas. Ett annat exempel på att Socialdemokraterna inte kan styra sin stad är Hulthéns vallöfte om att toaletterna på stadens skolor behövde rustas upp. Majoriteten satsade då 50 miljoner på en upprustning. Tiden gick och sen kunde vi åter konstatera att pengarna hade gått till annat. Då var Annelis reaktion den samma.
Jag kan inte förstå att det ska vara så svårt att öronmärka pengarna till våra barn och ungdomar. Speciellt i en stad som säger sig vilja lyfta barnperspektivet.

måndag, september 19, 2011

Göteborg behöver fler bostäder – inte en bostadskö

På kommunstyrelsens sammanträde på onsdag kommer förslaget om att återinföra en bostadskö i Göteborg att hanteras. Folkpartiet och Alliansen kommer att rösta nej. För redan i dag förmedlar vi fler bostäder, via Boplats Göteborg, än vad Stockholm gör med sin kö. Det är ett koncept som vi skulle vilja förbättra och utveckla. Jag har full förståelse för den frustration flera kan känna inför att inte få en bostad. Det finns fall där man kan misstänka diskriminering och det är inte acceptabelt. Det ska vara öppna kort.

Det har tidigare funnit ett kösystem i Göteborg men då klarade man ändå inte av att förmedla tillräckligt många lägenheter. Sen ska man komma ihåg att det inte är alldeles säkert att den som stått längst i kön har störst behov av en bostad. Utan en kö kan istället skapa en orättvisa för exempelvis studenter som söker sig till Göteborg eller andra som flyttar hit för att arbeta. Vi löser inte bostadsbristen i Göteborg genom att återinföra en kö och byråkratisera systemet. Det görs genom att bygga fler bostäder (och det snabbare) för då har man också något att förmedla.

fredag, september 16, 2011

Inför en mutkommission, ta fram en etikkod och stärk revisionen

Fullmäktige har sedan tidigare antagit ett program med fokus på konkreta åtgärder för att minimera risken för oegentligheter och stärka den interna kontrollen. Programmet innehåller bland annat en obligatorisk självdeklarationsmodell, en gemensam byggprocess, en mottagarfunktion för visselblåsare, översyn av regelverk samt utbildning för anställda och förtroendevalda.

Folkpartiet liberalerna har ställt sig bakom flertalet av åtgärder men vi anser tillsammans med Moderaterna och Kristdemokraterna att mer måste till för att stärka öppenheten inom staden och förändra den kultur som bidragit till oegentligheter.

Vi föreslår följande förslag i dag:

  • Ett inrättade av en oberoende granskningskommission direkt under Stadsrevisionen. Kommissionen ska få i uppdrag att utreda vad som har skapat grogrund för oegentligheter i Göteborg. Kommissionen ska även lämna förslag på hur förtroendet kan stärkas för den demokratiska processen och lyfta fram goda exempel från omvärlden.

  • Vi vill också komplettera arbetet med att skapa en gemensam värdegrund, med att Stadsledningskontoret återkommer med förslag på en kommungemensam kod, likt de som finns inom näringslivet. Koden ska ha fokus på etik och moral.

  • För att stärka det långsikta arbetet vill vi utreda möjligheterna till hur Stadsrevisionen kan förändras för att bättre kunna avslöja och förhindra oegentligheter inom Göteborgs stads bolag och förvaltningar. För det är stadens organ för granskning av all verksamhet och ytterst medborgarnas instrument för den demokratiska kontrollen

Liberala kvinnor har gjort skillnad

I en debattartikel i GP försökte Lena Sommested (S) igår gå till attack mot Folkpartiets jämställdhetsarbete. Hon passade även på att förvränga historien. I dag svarar jag tillsammans med Nyamko Sabuni på hennes inlägg. Av utrymmesskäl kunde inte vår artikel bli längre, men det finns mycket att ta upp om vad liberala kvinnor har gjort för Sverige genom åren.

För svensk politisk historia är fylld av liberala kvinnor som haft en avgörande betydelse i många frågor. Det började med Anna Maria Lenngrens kamp för ökad frihet genom hennes satiriska texter i Stockholms Posten på 1700-talet. På 1800-talet stred Fredrika Bremer för kvinnors rätt till utbildning. På 1900-talet segrade Selma Lagerlöf efter 20-års kamp för kvinnlig rösträtt.

En annan ledande kvinna var Kerstin Hesselgren som blev den första kvinnan att ta plats i riksdagens första kammare och som utsågs av stadsfullmäktige här i Göteborg. Kerstin var när hon valdes in i riksdagen en av landets ledande experter på arbetslivets sociala och hälsomässiga aspekter. Hon var mellankrigstidens mest betydelsefulla kvinna inom politiken.

Hon medverkade exempelvis i arbetet med arbetarskyddslagen som infördes av den liberala statsministern Staaff. Under perioden 1926-1934 var Kerstin ledamot för Örebro län, men petades bort efter kohandel mellan Socialdemokraterna och Bondeförbundet, vilket Sommestad inte nämnde i sin artikel. Kerstin återkom dock till riskdagen 1937 för Folkpartiet i Stockholm. Hon blev sedermera även den första kvinnliga vice ordförande i ett riksdagsutskott. Hon drev frågor som kvinnors löner, pensioner och utbildningsmöjligheter. Hon arbetade för ökad sexualupplysning, legaliserade preventivmedel och friare abortlagstiftning.

torsdag, september 15, 2011

Stärk meddelarskyddet

I en motion till SKL:s kongress föreslår jag tillsammans med Jonas Ransgård (M) att landets kommuner och landsting uppmanar regeringen om se över lagskyddet för den som avslöjar allvarliga oegentligheter och korruption. Den mottagarfunktionen som införts inom Göteborgs stad omfattas av bestämmelserna om allmän handling och kan som huvudregel inte sekretessbeläggas. Det finns således inte någon garanti för anonymitet för de uppgiftslämnare som väljer att uppge sitt namn och ”vissla” om oegentligheter i verksamheten. Det vill vi rätta till. Vi vill ha en riktig whistleblowers-funktion.

Vi menar att det behövs ett kraftfullare lagskydd för den som avslöjar allvarliga missförhållanden. Det är hög tid att inse att meddelarskyddet behövs i all offentlig finansierad välfärdsverksamhet, även den som bedrivs av privata företag. Modet att avslöja missförhållanden behöver stärkas. Det är extra tydligt efter det som har hänt i Göteborg.

Satsa på elevhälsan!

Det kommer allt fler rapporter om att ungdomar mår sämre. Exempelvis har var tredje flicka ångest, vilket är en tredubbling sedan 80-talet och allt fler rapporter pekar på att även unga pojkar mår sämre. Det handlar om typiska stressymptom som huvudvärk och magont, men också om psykiska problem som till exempel ätstörningar, ångest och depressioner. Ungdomar som mår dåligt får också i allmänhet svårigheter med skolarbetet. Elevers hälsa påverkar deras studieresultat. Därför är det centralt att alla elever har en god tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog, kurator och specialpedagoger. Här har Göteborg en resa att göra vilket jag kommenterar i dagens Metro

Elevhälsan har en viktig roll och därför har Folkpartiet med stöd av Alliansen värnat verksamheten vid Humlan när socialdemokraterna försökte lägga ner verksamheten. Vi har betydligt högre ambitioner för elevhälsan och det krävs fortsatta satsningar. Regeringen ställer upp med miljoner för att lyfta elevhälsan – men majoriteten med S, MP och V måste också prioritera frågan. För i Göteborg har taket blivit golv och det har fått konsekvenser för våra elever.

onsdag, september 07, 2011

Företag behöver bättre förutsättningar i Göteborg

I dag presenterade SKL sin nya ranking av företagsklimatet i landets kommuner som bland annat gjorts tillsammans med Business Region Göteborg. Det är första gången som en öppen jämförelse görs av företagsklimatet av SKL och det är mycket välkommet. Rätt använt kan det bli ett viktigt verktyg för att kunna förbättra företagsklimatet i Göteborgsregionen.

För Göteborgs och västsveriges framtid är det helt avgörande att vi har ett starkt och välmående näringsliv. Centralt i ett sådant arbete är att staden underlättar och förenklar för näringsidkare i kommunen. Utan tillväxt kan vi inte finansiera vår gemensamma välfärd, därför är resultaten oroande och måste tas på största allvar.

På senare tid har det kommit flera olika undersökningar, bl a från Svenskt Näringsliv, som har bekräftat att det finns en hel del att förbättra i Göteborgs företagsklimat. Svenskt Näringslivs undersökning, som de gjort i över 10 års tid, brukar socialdemokraterna - ivrigt påhejade av miljö- och vänsterpartiet - ifrågasätta med att det är fel frågor som ställs och det är fel personer som svarar. Ett ganska strutsaktigt beteende om man vill underlätta för företagande.

Också i SKL's ranking får Göteborg sämre resultat än genomsnittet. Områden där staden sticker ut mest negativt är bygglov och serveringstillstånd. Från Folkpartiet och Alliansen har vi redan föreslagit att en företagslots ska införas i Göteborg för att underlätta kontakterna mellan kommunen och företagare.

På dagens seminarium - listigt nog döpt till INSIKT - framfördes dessutom hur viktigt attityder, service och effektivitet är för att förbättra företagsklimatet.  Det blir allt tydligare att det behövs nya idéer i Göteborg - att gå från ord till handling!

tisdag, september 06, 2011

Ge göteborgarna frihet att välja

”Varför undrar ingen vilket liv jag lever och hur jag vill ha det, vilken hjälp jag behöver”. Det undrade Margareta Hulthén i en intervju med GP i slutet av augusti. Att Margareta inte får bestämma vem som kommer hem till hennes bostad och ska duscha henne är något som jag beklagar. Jag tycker att det är ett högst privat beslut att fatta. Det tycker inte Anna Johansson (S) som är högst ansvarig politiker i Göteborg.

Valfrihet har varit en debatterad fråga i Göteborg. Sossar, miljö- och vänsterpartister som styr i Göteborg har varit skeptiska eller rent av fientligt inställda till att lämna över makten till göteborgarna. Sedan några år tillbaka kan kommuner få stimulanspengar för att utreda möjligheten att införa valfrihetssystem. Förra gången Göteborg hade chansen sade majoriteten nej. Nu vill S, MP och V ansöka om medel för att titta närmare på om hur staden kan släppa in den sociala ekonomin i verksamheten och det görs med en rad reservationer.

Majoriteten har sedan tidigare valt att införa den så kallade Göteborgsmodellen för ökat självbestämmande. Notera att modellen handlar om ökat självbestämmande - inte om att göteborgarna ska få bestämma själva. Men det räcker för majoriteten.

Vi tycker att valfrihet är en självklar del av välfärdspolitiken. Det är ett sätt att utveckla välfärden och att ta in människor i verksamheten som brinner för sitt område. I ett sådant system är det är inte priset utan kvaliteten som kommer att avgöra vem som får den enskildes förtroende att utföra tjänsterna. Är det något att vara rädd för? Nej, det tycker inte jag.

Ett införande bidrar också till att utveckla politikerrollen. Vi ska medborgarnas bästa för ögonen inte krampaktigt hålla kvar i ett system som tillhör det förflutna. För oss är det en självklarhet att göteborgarna ska få göra sina egna val, hela livet.

torsdag, september 01, 2011

Nu lyser Götaplatsen

I slutet av oktober 2009 föreslog göteborgsliberalen Kerstin Ekman fullmäktige om att stadens nämnder skulle ta fram förslag på hur Götaplatsen kunde lysas upp. I en kommentar till sitt förslag sade hon att: ”Det är dags att lysa upp Götaplatsen, så att vi får en trygg och vacker plats som vi kan vara stolta över.”

Ikväll invigs den nya belysningen på Götaplatsen. Kerstin finns inte längre bland oss – men någonstans kanske Kerstin nickar, ler och konstaterar att hennes förslag, som möttes av gillande i fullmäktige, också har blivit till verklighet.

Mer fokus på kunskap och undervisning

Namnge dokumentetStadsledningskontoret presenterade igår den senaste betygsstatistiken för grundskolorna i Göteborg, vilket jag i dag kommenterar i GP (finns inte på webben).

Att andelen elever med minst godkänt betyg i samtliga ämnen fortsätter att minska är en trend som måste vändas. Behörighetskraven till gymnasiet har skärpts vilket är bra för att det höjer gymnasiets status. Det kan vara en delförklaring. Enligt Framtidsvägen, gymnasieutredningens betänkande, skulle andelen elever med dagens betyg som inte når gymnasiebehörighet öka från 11 till 12 procent. Men att andelen obehöriga till gymnasiet har ökat så kraftigt visar att fler insatser måste till för att hjälpa eleverna att nå målen.

Det är genom att mäta och utvärdera elevernas kunskaper som vi på ett tidigt stadium kan fånga upp de elever som behöver extra stöd och hjälp. Därför behöver vi mer av tidiga insatser och kontrollstationer men även mer av sommarskola, läxhjälp och extra undervisning.