lördag, november 11, 2017

Ska vi bygga barnhem igen, Åsa Regnér (S)?

I Socialdemokraternas Sverige nekas många assistans som de tidigare hade rätt till. Samtidigt är det nästan omöjligt att få assistans beviljad för dem som söker för första gången. Liberalerna kommer aldrig att acceptera nedskärningar på den personliga assistansen. LSS, som Bengt Westerberg är pappa till, är en reform som ökar friheten för de människor som har det allra tuffast. Den hjärtlösa politiken som nu regeringen driver på leder tillbaka till tiden då man byggde barnhem. Vill Åsa Regnér (S) bli ministern som tvingar kommunerna att återinföra dem? Om detta skriver jag på GP debatt tillsammans med Bengt Eliasson och Carina Liljesand.

onsdag, november 01, 2017

Jag kandiderar till kommunfullmäktige i Liberalerna Göteborgs provval

Jag har alltid hämtat mitt politiska bränsle i kampen att öka friheten för dem som har minst frihet och tron på att morgondagen blir bättre. Det gör jag fortfarande i mitt uppdrag som gruppledare och kommunalråd.

I en tid när nazister marscherar på våra gator och populister lockar med enkla lösningar på svåra problem – behövs ett starkt liberalt parti som försvar friheten och varje människas möjlighet att forma sitt liv. Det är ett ledarskap jag vill axla och ett arbete som jag vill leda.

Göteborg behöver en skola med kunskapsfokus och studiero, en värdig äldreomsorg med hög kvalitet och valfrihet. Vi behöver en socialtjänst med muskler att faktiskt kunna göra skillnad när livet är svårt. Det behövs byggkranar och inflyttningsfester istället för långa bostadsköer.

Jag vill se ett Göteborg där fler människor kommer i jobb och med sina ansträngningar kan vara med att bidra, istället för att leva på bidrag. Jag vill se en stad där man får leva, tänka, tro och älska den man vill, oavsett var man kommer ifrån. Vi har lösningarna.

Det är hög tid för ett maktskifte i Göteborg och jag är övertygad om att med gemensamma krafter och mer liberala lösningar kan vi göra Göteborg bättre imorgon.

måndag, oktober 30, 2017

Pleijel borde i stället städa framför egen dörr

Den så kallade åtgärdsgarantin som regeringen har presenterat garanterar inte kunskap, den garanterar bara att det blir fler blanketter för lärare och rektorer att fylla i. Det skriver jag på GP debatt i dag.

Det är häpnadsväckande att Karin Pleijel (MP) vill driva igenom långtgående regleringar av vad rektorer och lärare ska göra i sitt dagliga arbete. Samtidigt överger hon den skolutredning som lagt grunden till en gemensam grundskolenämnd. Uppenbarligen är det viktigare att försvara regeringen än att renodla uppdrag, roller och ansvar. Utbildningssystemet måste präglas av en stödjande kultur, där det finns en tillit till att elevernas resultat omhändertas. Den insikten verkar nu vara bortblåst.

Karin Pleijel borde i stället städa framför egen dörr. För det är i Göteborg som det saknas pengar till tidiga insatser och det är här kunskapsmålen i lågstadiet inte följs upp. Skolan behöver inte fler formulär. Skolan behöver bättre förutsättningar, fokus på kunskapsuppdraget och studiero i klassrummen.

fredag, oktober 13, 2017

Föräldrar borde kompenseras

Förskolan har varit ett rödgrönt sorgebarn länge. Vi hade långa köer och det löste man genom att knô in barn i barngrupperna. Det ser vi effekten av nu. Staden har svårigheter att rekrytera både behörig personal och vikarier, det är höga sjuktal, en dålig arbetsmiljö och bristande förutsättningar för stadens förskolechefer. Dessutom är barngrupperna på flera förskolor och avdelningar allt för stora. I dagarna har media uppmärksammat faktumet att förskolor i Göteborg uppmanar föräldrarna att stanna hemma med sina barn eftersom det saknas personal. Jag säger till GP i dag att en kompensation borde betalas ut från kommunen i de fall där förskolan inte klarar sitt uppdrag. Men en kompensation löser inte förskolans problem i Göteborg. En rad reformer behöver genomföras för att ge förskolan bättre förutsättningar i vår stad.

torsdag, oktober 12, 2017

Regeringerns detaljstyrning leder till sämre välfärd

Riktade statsbidrag skapar ökad administration. Det är inte ovanligt att de omkring 65 riktade statsbidragen på skolans område på olika sätt sysselsätter ett tiotal administratörer i en medelstor kommun, resurser som annars kunnat användas till att höja kvaliteten i förskolor och skolor. 

Riktade statsbidrag orsakar problem i planering, styrning och finansiering av den kommunala verksamheten. Sveriges kommuner, landsting och regioner vill se långsiktiga förutsättningar i form av generella statsbidrag. Då kan välfärden utvecklas så att den på bästa sätt möter medborgarnas behov. Det skriver jag på DN debatt i dag tillsammans med övriga kollegor i SKL:s ledning.

onsdag, oktober 11, 2017

Det behövs ordning och studiero i stadens klassrum

De elever som drabbas hårdast av bristande studiero och otrygghet i skolan är de som kommer från hem utan studietradition. Det är de som behöver mest stöd i sin undervisning och som behöver utbildningen som mest. Göteborg utvecklas i en ohållbar riktning och det behövs krafttag för ökad studiero, trygghet och förstärkt arbete mot mobbning i skolan.

Enligt Elevenkäten 2017 som genomförs i hela Göteborgsregionen har 34 400 elever, varav 13 000 elever från Göteborg, svarat på hur de upplever skolan och om de får den hjälp och stöd de behöver. Resultaten visar på en otäck utveckling – färre känner sig trygga i skolan och lite mer än hälften upplever studiero.

Mobbningen ökar i Göteborg. Enligt en helt ny rapport från Center för skolutveckling har det skett en ökning av andelen elever som utsatts för mobbning men även en ökning av andelen elever som är med och utsätter andra för mobbning.

Liberalerna har genom åren lagt en rad förslag på åtgärder för att återupprätta arbetsro och ordningen i skolan. Merparten har avvisats av de rödgröna. Samtidigt har ordningen i klassrummet, studieron och kunskapsresultaten försämrats år efter år. Det är hög tid för ordning och studiero i stadens klassrum. Läs mer på GP debatt

fredag, september 29, 2017

En värdig och varm manifestation mot nazisternas stöveltramp

Foto: Dennis Lindbom

Många göteborgare vill visa sitt stöd för öppenheten och demokratin när tusentals samlades på Gustaf Adolfs torg för att manifestera mot nazismens stöveltramp på Göteborgs gator. 

Tillsammans över partigränser markerade vi att vi inte accepterar hot, hat och våld i vår stad. En värdig och varm manifestation mot nazisternas marsch. Tack för att ni kom!

Det viktiga arbetet för mänskliga rättigheter, mot främlingsfientlighet och mot rasism måste göras varje dag och i alla sammanhang där man stöter på det. Vi får inte ta vår frihet för given. Friheten måste försvaras.

onsdag, september 20, 2017

Orimligt att föräldralediga inte får läsa SFI i Göteborg

Att kvinnor som vill läsa SFI under föräldraledighet inte får göra det i Göteborg trots att skollagen skärpts måste ändras omedelbart. Vi måste se till att fler får starta - och fullfölja - sin integrationsresa annars befästs utanförskap. Det borde väl alla inse?

torsdag, september 07, 2017

Mardröm för Göteborg om vinsttak införs

Ett vinsttak i välfärden skulle slå hårt mot Göteborg. Konsekvenserna blir nästintill omöjliga att hantera. Över 12 000 skolplatser riskeras och 300 fler förskoleavdelningar skulle behövas utöver de 470 avdelningar som saknas redan i dag. Det skriver jag på GP debatt i dag. 

Regeringen har redan utsatt välfärden för risker med sin plakatpolitik. Nu hotas 28 200 barn och elevers framtida skolgång i Göteborg. Förslaget, som närmast kan jämföras med löntagarfonderna, måste kastas i papperskorgen.

fredag, september 01, 2017

Hög tid för Socialdemokraterna att ta ansvar för hamnen

Göteborg som ledande hamnstad håller på att gå förlorad med Hamnfyrans ständiga stridsåtgärder. Det krävs ingen årslång utredning för att konstatera både rimliga och verkningsfulla åtgärder för att återta positionen. Det skriver jag tillsammans med mina kollegor i Alliansen på GP debatt.
Vi kräver:
 • En proportionalitetsprincip behöver införas för att förhindra att stridsåtgärder vållar motpart och tredje man orimliga kostnader. En sådan tillämpas redan i andra länder.
 • Införande av en regel med krav på fredsplikt på de arbetsplatser där det redan finns kollektivavtal.

söndag, juni 18, 2017

Hederskulturen tar inte sommarlov

Liberalerna i Göteborg har kämpat för en kartläggning av det hedersrelaterade förtrycket bland unga. Vi föreslår även samarbete med flygplatser för att förhindra att unga reser utomlands och gifts bort. Men Socialdemokraterna väljer att skjuta upp arbetet över sommaren. Det skriver jag på GT debatt i dag.


måndag, juni 12, 2017

Vi tar ansvar för ekonomin och prioriterar välfärden

Göteborg är på många sätt en fantastisk stad, men samtidigt en stad med många utmaningar. I dag presenterar Liberalerna tillsammans med Moderaterna och Kristdemokraterna budgetförslag för 2018. Budgeten innehåller en rad nya satsningar för att möta stadens utmaningar. Vi gruppledare skriver om stadens ekonomi och utmaningar här

Här är några satsningar som kan nämnas:
 • 100 nya äldreboendeplatser
 • Fler trygghetsboenden
 • Fler ska komma i jobb
 • Stärkt företagsklimat
 • Mindre grupper och ökad kvalitet i förskolan
 • Lönesatsning förskolechefer
 • Bättre kunskapsresultat och studiero i skolan
 • Förstärkt gymnasieskola
 • Lönesatsning rektorer
 • Ökat bostadsbyggande och stadsutveckling
 • Rent och snyggt Göteborg
 • Ökad trygghet
Läs mer om budget 2018.

onsdag, maj 17, 2017

Svik inte de särskilt begåvade eleverna

Skolan ska stötta de elever som har problem på olika sätt. Vi behöver bli ännu bättre på att även möta de särskilt begåvade eleverna.Varje elev ska nå sin fulla potential. Det gör långt ifrån alla i dag. Skolverket beräknar att fem procent av eleverna i Sverige är särskilt begåvade. Att identifiera och möta särskilt begåvade elever i klassrummet är svårt. Resultatet av att inte lyckas med detta kan få väldigt negativa konsekvenser i klassrummet där eleverna kan bli stökiga, krävande, ointresserade av skolan och i värsta fall hemmasittande. För dessa barn följer oftast konsekvenserna med långt in i livet. Liberalerna vill se en handlingsplan för dessa elever. Det säger de rödgröna och SD nej till. Läs mer i GP.

torsdag, april 20, 2017

Göteborg behöver Trygghetsvakter

Rättsamhället måste återupprätta och samhället måste tydligt markera vad som är rätt och fel. Mot bakgrund av den rådande situation med parallella rättssystem i flera av Göteborgs stadsdelar har jag lagt fram en motion till kommunfullmäktige om att Göteborgs stad ska införa Trygghetsvakter.

Det är de mest socialt utsatta som drabbas värst där otryggheten är som störst. Det är deras frihet och trygghet som Liberalerna försvarar. Trygghetsvakter kan aldrig ersätta poliser men erfarenheterna visar att deras närvaro har en betydande förebyggande effekt. Vi har en situation i några av våra stadsdelar som kräver effektiva insatser.

Angered är ett av fem särskilt utsatta områden i Göteborg men det finns bara en polisstation som ska täcka hela området. Invånare upplever sig otrygga eftersom de inte känner att polisens närvaro.

Lokala trygghetsvakter anställs i kommunal regi och ska samverka med polisen och bidra till trygghet på gator och torg. Brottsutsatta bostadsområden ska prioriteras. Den framgångsrika Landskronamodellen visar att det är möjligt.
Parallellsamhällen ska aldrig accepteras. Göteborgssamhället måste återta dessa områden och det kräver riktade satsningar och då är vårt förslag att inrätta kommunala trygghetsvakter som ska samarbeta med- och ledas av polisen. Läs mer om förslaget.

Jag kommenterar även förslaget i Göteborgs-Posten och SVT Nyheter Väst.  

tisdag, april 04, 2017

Samhället måste markera vad som är rätt och fel

I dag avslöjar GT att en av Göteborgs ledande och grovt kriminellt belastade Hells Angels-medlemmar har fått nytt jobb genom Arbetsförmedlingen. Ett nystartsjobb där skattebetalarna står för lönen på Chat Noir, den kända strippklubben med tydliga band till just Hells Angels enligt tidningen.

Det är ju inte direkt någon avhopparverksamhet de sysslar med. Personer som  har straffats för grova brott och fortfarande befinner sig i gängmiljön ska snarare hjälpas in i återanpassning i en mindre ljusskygg verksamhet. Liberalerna har länge jobbat för att man ska försvåra för kriminella gäng. Det här är tvärtom, kontraproduktivt. Så kommenterar jag nyheten i GT

måndag, mars 27, 2017

Lärarna ska bestämma

Elevernas föräldrar håller på att bli lärarnas största arbetsmiljöproblem. Skollagen måste bli tydligare med att det är lärarna som ansvarar för undervisningen – ingen annan.

Den stora press lärare och rektorer känner från föräldrar och elever som ständigt ifrågasätter undervisningsinnehåll och pedagogik visar att något måste göras för att stärka skolans anställda.

Liberalerna föreslår därför att detta blir tydligare. Rent konkret vill vi att Skollagens formulering ”Barn och elever ska ges inflytande över utbildningen” får ett tillägg i form av en bisats som lyder ungefär ”dock ej över undervisningen”. Det skriver Christer Nylander och jag på GP debatt i dag.

söndag, mars 26, 2017

Fler poliser behövs i Göteborg

Synlig och närvarande polis skapar trygghet. I dag finns det cirka 20 000 poliser i Sverige. Av dessa finns drygt 1 200 inom polisen i Storgöteborg. Antalet poliser räcker inte för att möta de utmaningar som finns i staden och det är uppenbart att det behövs fler poliser i yttre tjänst i Göteborg. 

Poliserna är värda mycket mer. För att öka antalet poliser måste fler söka sig till yrket och färre lämna. Lönerna måste fortsätta höjas. För att stärka incitamenten till att jobba som polis föreslår Liberalerna en särskild lönesatsning med 4 000 kronor i månaden för poliser i yttre tjänst. 

Göteborgarna upplever att otryggheten ökar. Därför behöver vi växla upp det lokala trygghetsarbetet runt om i staden. Det handlar om att skapa trygghet i våra bostadsområden, lokala torg och skolor, stärka civilsamhällets viktiga arbete och bekämpa narkotikahandeln.

Utan en närvarande rättsstat råder djungelns lag där de starkaste vinner. Där bestäms tryggheten av vem du är. Så kan vi inte ha det. Göteborgarnas frihet måste försvaras. Verklig frihet kräver trygghet!

Det skriver jag på GT debatt i dag tillsammans med mina partikollegor Kristina Bergman Alme och Birgitta Ling-Fransson.

lördag, mars 18, 2017

Verklig frihet kräver trygghetGöteborg behöver ett rättsväsende som markerar vad som är rätt och fel och en närvarande polis som kan upprätthålla lag och ordning. Göteborg behöver betydligt fler och synliga poliser i yttre tjänst.

I rapporten "Särskilt utsatta områden i Göteborg", som presenterades nyligen av Göteborgs stad och Polisen lyfts Bergsjön, Biskopsgården, Gårdsten, Hammarkullen, Hjällbo och Lövgärdet som områden där den upplevda otryggheten och kriminaliteten är hög. Hot, våld, skadegörelse, buskörningar samt stölder är tyvärr vanligt förekommande. Det är de mest socialt utsatta som drabbas värst.

Rättssamhället måste återupprättas. Liberalerna presenterade förra helgen en rad förslag för att stärka polisen och det lokala trygghetsarbetet. Antalet poliser måste öka och vi vill se 25 000 poliser i Sverige inom fem till sju år. För Göteborgs del skulle satsningen innebära minst 300 fler poliser i Göteborg, varav 240 i yttre tjänst. Övriga poliser skulle förstärka utrednings- och spaningsarbetet, förstärka förmågan att hantera grova brott och brott i nära relation. Det skulle göra skillnad.

tisdag, februari 21, 2017

Utan Göteborgs hamn stannar Sverige

Konflikterna i Göteborgs hamn visar på behovet av en översyn av dagens konfliktregler. Det bör finnas en bättre och mer rimlig avvägning mellan mål och tillgripna medel i en konflikt på arbetsmarknaden. Sveriges viktigaste transportnav kan inte regelbundet lamslås. Det är hög tid att begränsa strejkrätten.

Göteborgs hamn är central för svensk handel, den svenska exportindustrin och i förlängningen den svenska välfärden. Sveriges kontakt med omvärlden utgår från Göteborg. Utan Göteborgs hamn stannar Sverige och den svenska industrin. Därmed handlar konflikten i hamnen om så mycket mer. Det är ett nationellt allmänintresse och mot den bakgrunden är den rödgröna regeringen märkbart passiv i den konflikt som nu råder.

Liberalerna vill se att fredsplikt ska råda om det finns kollektivavtal på en arbetsplats. Ett fackförbund ska alltid ha möjlighet att vidta stridsåtgärder för att teckna kollektivavtal. Men om ett kollektivavtal redan finns, som i Göteborgs hamn, ska fredsplikt gälla. Det skriver jag på GP debatt i dag tillsammans med Jan Björklund och Mats Persson. 

måndag, februari 13, 2017

Hög tid att sätta både skolan och lärarna främst

Alla elever i Göteborg har rätt att möta engagerade och skickliga lärare. Lärare är den enskilt viktigaste faktorn för elevernas framgång. Under flera decennier har lärarnas löneutveckling halkat efter andra jämförbara yrkesgrupper och det har skett med många politikers goda minne. Tyvärr.

Kommunaliseringen har varit förödande för både yrket och för lärarnas löneutveckling. Göteborgs stads löneöversyn för 2016 presenterades nyligen och utfallet visar att lärare i grund- och gymnasieskola har ett totalt utfall på knappt 2,7 procent. Jämfört med övriga grupper är lärarnas utfall allt för lågt. 


Lärarnas löner måste höjas om vi ska kunna locka fler att bli lärare och rekrytera tillbaka lärare till klassrummet. Annars är risken väldigt stor att lärarkrisen kommer att förvärras. Det är hög tid att sätta både skolan och lärarna främst. Läs mer på GT debatt.

onsdag, februari 08, 2017

MP:s skolpolitik ett hot mot kunskapsskolan

Kunskapsresultaten i Göteborgs skolor ligger på historiskt låga nivåer. Betygen i årskurs sex fortsätter att falla. Till skillnad från den rödgröna minoriteten känner jag en stor oro och frustration.  Det ska inte spela någon roll var eleven bor eller vilken skola man har valt. Alla elever ska utmanas och stimuleras att nå längre.

Mötet mellan lärare och elever i klassrummet är avgörande för att lyfta kunskapsresultaten. Det är där det händer. Därför måste vi säkerställa att alla elever får ett kontinuerligt och aktivt lärarstöd, där läraren leder och undervisar klassen. Det är så vi skapar lust att lära sig mer.

Det finns två tydliga förlorare i den rödgröna skolan i Göteborg. Det är pojkar och det är elever från hem utan utbildningstradition. Det är också dessa elever som drabbas mest av stök, oordning i klassrummet, en anti-pluggkultur och för låga krav. Alla elever har rätt till en skolmiljö som präglas av studiero. För mig är det uppenbart att det krävs insatser. Tyvärr lyser förslagen med sin frånvaro.

Läs mer om detta på GP debatt.

lördag, februari 04, 2017

Har du Trumpångest? Här är medicinen.

I stort sett alla tänkande människor känner nu stark oro för framtiden. USA:s nye president har kastat omkull alla spelregler för civiliserat umgänge mellan människor och nationer och nu står vi här: vilsna, oroliga, ledsna – hur ska det gå?

INGEN VET, FÖRSTÅS.
Framtiden är mer oförutsägbar än någonsin och många menar att det enda vi kan göra är att hålla tummarna. Men det är inte riktigt sant.


Du kan också välja att ta din oro på allvar och (för första gången?) gå med i ett politiskt parti. Du kan välja att gå med i Liberalerna eftersom just liberalismen är det enda fungerande skydd världen känner mot demagoger, diktatorer och antidemokrater. Du kan gå med i Liberalerna eftersom du då får en trovärdig plattform för ditt politiska engagemang och för att ingen kan tveka om vilken sida av staketet du står på.


Och du kan gå med i Liberalerna eftersom det är en konkret handling som dämpar din ångest: Du går från rädsla till handlingskraft. Det är hög tid nu, för de goda krafterna att gå från ord till handling. Mörka skyar syns vid horisonten och den som lyssnar noga hör redan stöveltrampet på våra gator. Det är här – idag – vi måste visa att vi lärt av historien. Det är nu vi måste påminna oss om att stillatigande tolkas som acceptans och att var och en av oss har ett ansvar inför de generationer som ska komma. Vi vill ge våra unga en bra värld att leva i. Det förutsätter samhällen med starka liberala värderingar.

VÄLJ ATT GÅ MED I LIBERALERNA IDAG.
Du vet ju faktiskt inte hur länge det kommer att vara tillåtet.


BLI MEDLEM I LIBERALERNA GÖTEBORG

Det snabbaste sättet att bli medlem i Liberalerna: Swisha 50 kronor till 123 148 12 41. I meddelanderutan skriver du ”ny” följt av hela ditt personnummer och din e-postadress.

Läs mer om ditt blivande medlemskap.
Välkommen!

lördag, januari 28, 2017

Brott med hedersmotiv måste straffas hårdare

Det finns fortfarande tusentals tjejer och killar som Fadime i Göteborg som lever under hedersförtryck och som utsätts för hedersrelaterat våld.

Liberalerna tänker inte sitta på åskådarbänken medan hedersförtryck och radikalisering fortsätter öka i vår stad. Vi vet att kunskapen om hedersförtryckets mekanismer finns – vi måste använda kunskapen rätt.

Vägen till jämställdhet går via ett fungerande rättssamhälle och via myndigheter och politiker som klarar att stå upp för detta. På lokal nivå har Liberalerna igenom en kartläggning av hedersförtrycket i Göteborg. Den ska genomföras, men det räcker inte. Vi måste bryta boendesegregationen med fler bostadsrätter och ägarlägenheter i förorterna och stärka samhällets närvaro med fler poliser och stötta civilsamhället.
Vi liberaler har ingen feministisk beröringsångest gentemot det hedersrelaterade förtrycket. Det är vår tids största jämställdhetsutmaning och vi får aldrig ge vika för hederskulturella yttringar eller dess närmste vän kulturrelativismen. Det finns fortfarande tusentals tjejer och killar som Fadime i Göteborg som lever under hedersförtryck och som utsätts för hedersrelaterat våld. Vi måste gå från ord till handling. Det går för sakta.

Det skriver jag med Robert Hannah och Kristina Bergman Alme på GT debatt.

onsdag, januari 18, 2017

Tidigare betyg ökar motivationen i skolan

Nyligen presenterade Skolverket en utvärdering av betyg från årskurs 6 som infördes av Liberalerna och Alliansregeringen. Utvärderingen visar att drygt hälften av lärarna upplever att elevernas motivation är högre och bland eleverna uppger 80 procent att de arbetar hårdare när de vet att de får betyg. Nu är det hög tid att ta nästa steg. Det skriver jag på GP debatt.

Sedan hösten 2012 får alla elever betyg i sexan. Men svenska elever får fortfarande betyg relativt sent. Vi vet att många länder i Västeuropa ger betyg betydligt tidigare än i Sverige.

Liberalerna menar att vi behöver gå vidare och införa betyg i årskurs fyra. 100 skolor har möjlighet från hösten 2017 att införa betyg från årskurs 4. Försöket ska pågå i fyra läsår och är ett resultat av en uppgörelse mellan allianspartierna och regeringen. Liberalerna tar nu ett nytt initiativ till att Göteborg ska vara med i försöksverksamheten.

Betygen sjunker i år 6 - då vill MP ta bort betyg

I dag dömer Miljöpartiets biträdande kommunalråd Karin Pleijel ut betyg i årskurs 6. Karin menar att betyg skapar mycket stor stress för barn och riskerar slå ut lusten att lära.  Sedan tidigare driver hon också på för att de nationella proven i årskurs 3 ska avvecklas.

Miljöpartiet tillsammans med övriga rödgröna partier är ett allvarligt hot mot den kunskapsskola som måste återupprättas i Göteborg. Särskilt eftersom vi ser vikande kunskapsresultat i de lägre årskurserna,  att tidiga insatser inte sätts in på stadens skolor och att resurser saknas.

Nyligen presenterade Skolverket en utvärdering av betyg från årskurs 6. Utvärderingen visar att drygt hälften av lärarna upplever att elevernas motivation är högre och bland eleverna uppger 80 procent att de arbetar hårdare när de vet att de får betyg. Samma utvärdering pekade även på att tidiga insatser inte sätts in. Tvärtemot Pleijels flum så visar utvärderingen att tidigare betyg ökar motivationen i skolan. Hur kan det vara fel? 

Sedan hösten 2012 får alla elever betyg i sexan. Men svenska elever får fortfarande betyg relativt sent. Vi vet att många länder i Västeuropa ger betyg betydligt tidigare än i Sverige. Liberalerna menar att vi behöver gå vidare och införa betyg i årskurs fyra. 100 skolor har möjlighet från hösten 2017 att införa betyg från årskurs 4. Försöket ska pågå i fyra läsår och är ett resultat av en uppgörelse mellan allianspartierna och regeringen. Självklart borde flera skolor i Göteborg delta i projektet.

Skolreformerna som genomfördes av den förra regeringen ger nu effekt. Men ska Göteborg vara en kunskapsstad återstår mycket att göra lokalt. Liberalerna vill att alla elever i skolan ska mötas av höga och positiva förväntningar. Alla elever måste känna att det alltid går att nå lite längre. Det är så vi skapar framtidstro och lyfter skolan i Göteborg.

fredag, januari 13, 2017

Göteborg ska vara en regnbågsstad i världsklass

Göteborg har gjort en fantastisk resa från att vara betraktad som en ”bögknackarstad” till att vara en av landets bästa hbtq-kommuner på lite mer än ett decennium. Redan 2004 tog Liberalerna, då Folkpartiet, initiativ till att ett hbt-program skulle tas fram i Göteborg. Förslaget blev startskottet på det framgångsrika arbete som bedrivits sedan dess. På kommunstyrelsens senaste sammanträde antogs en handlingsplan för att förbättra hbtq-personers livsvillkor i Göteborg. Det skriver jag i dag på GT debatt tillsammans med Richard Brodd.