fredag, maj 27, 2016

Satsa på utbildning, lärlingar och enkla jobb

Arbetsförmedlingens senaste prognos för åren 2016 och 2017 visar att grupper med en svagare position på arbetsmarknaden får allt svårare att hitta ett arbete. Under 2017 väntas gruppen utgöra omkring tre fjärdedelar av de inskrivna arbetslösa. Det kommer också att ske en kraftig ökning av nyanlända som skriver in sig.

Att det blir allt svårare och tuffare för nyanlända att få ett jobb beror i hög uträckning på att andelen enkla jobb, som inte kräver någon utbildning eller endast grundläggande sådan, är mindre i Sverige än i något annat EU-land och att lönespridningen är låg. Det är helt avgörande att fler nya göteborgare lämnar bidragsberoende och kommer i jobb. Det är så vi kan minska utanförskapet och stärka integrationen. Lika viktiga är att fortsätta pressa ned ungdomsarbetslösheten.

Lyckas vi inte med integrationen väntar en tickande social bomb i Göteborg. Göteborgs stad som arbetsgivare måste ta ett betydligt större ansvar för att nyanlända och arbetslösa ungdomar kommer i jobb.

I kommande budgetförslag föreslår Liberalerna en rad insatser för att sänka trösklarna till jobb för nyanlända göteborgare och ungdomar. Vi avsätter resurser till ett uppdrag om att hitta arbetsplatser för Lärlingsplatser, Yrkesintroduktionsanställningar, Nystartsjobb och Instegsjobb inom Göteborgs stad.

Det kan exempelvis handla om anställningar inom kommunala verksamheter som förskola, de kommunala bolagen, i skolkök, omsorg och park/natur. Målet ska vara att hitta 1 000 arbetsplatser till 2017. I uppdraget ingår också att hitta 500 enkla jobb inom kommunen. Därutöver utmanas näringslivet i Göteborg att skjuta till lika många platser, totalt 3 000 nya arbetsplatser för nyanlända och ungdomar. 

Vi föreslår också att antalet platser inom GRVux/Yrkesvux och inom den gymnasiala lärlingsutbildningen byggs ut kraftfullt under de kommande åren. 

Att få nyanlända i jobb är en av vår tids största utmaningar. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar