tisdag, maj 03, 2011

Stärk rättigheterna för utsatta barn!

I dag har jag presenterat rapporten, Alla barn har rätt till en trygg uppväxt, och den innehåller flera förslag för att stärka utsatta barn och ungdomar runt om i landet. I Göteborg finns fler än 1200 barn (enligt socialstyrelsen) och unga som är omhändertagna. Både Stadsrevisionen och Skolinspektionens granskningar av stadens verksamheter visar att det finns brister att rätt till. Därför har Folkpartiet även lagt en motion till fullmäktige med flera förslag på reformer för att säkerställa att utsatta barn får tillräckligt stöd.

Vi vill att stadsdelsnämnderna säkerställer att familjehemmen får den handledning och det stöd som de har behov av. Vi vill ha tydliga rutiner för att förebygga, upptäcka och hantera missförhållanden på ett HVB, eller i ett familjehem. Placerade barn ska få veta sina rättigheter och stadsdelarna ska följa upp att det sker på ett sätt som barn förstår.

Stadsdelsnämnderna och Utbildningsnämnden ges också i uppdrag att göra en studieplan för varje placerat barns skolgång och undervisning. Vi vill också att nämnderna i samverkan med Västra Götalandsregionen ska se till att varje barn som placeras får en hälsoundersökning och att barnets hälsa fortsatt följs under placeringen.

Sedan tidigare har jag tillsammans med Cecilia Wigström lagt en motion om att ge alla placerade barn rätt till en ”egen” socialsekreterare och att kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram kommungemensamma riktlinjer för hur staden hanterar och följer upp placerade barn och deras skolgång. Vi måste vara uppriktiga och erkänna att vi som är politiker, oavsett politisk färg, inte har lagt tillräcklig politisk kraft på att komma till rätta med bristerna i den sociala barn- och ungdomsvården. Vår uppfattning är att ytterligare åtgärder behöver vidtas för att placerade barn och ungdomar ska få sina rättigheter tillgodosedda.

Fler bloggar om rapporten: GL, Carina Sandor,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar